Wersja kontrastowa


Konferencje upowszechniające wymagania państwa wobec szkół i placówek
luty – kwiecień 2015.

Już ponad 150 nauczycieli i nauczycielek wzięło udział w konferencjach upowszechniających wiedzę na temat wymagań. Do tej pory odbyły się następujące konferencje:

 • „Edukacyjna Wartość Dodana w pracy szkoły” (Kraków, 12-13.02.2015r.; Myślenice, 04.03.2015r.);
 • „Aktywna młodzież w szkole i poza nią” (Brzezinka, 19.03.2015r.);
 • „Wymagania Państwa wobec szkół i placówek” (Krynica Zdrój, 18-19.04.2015r.).

Podczas zajęć w ramach konferencji zapraszaliśmy do refleksji i namysłu nad działaniami możliwymi do wdrożenia w ramach wymagań dotyczących analizy danych, współpracy nauczycieli, aktywności młodzieży i oczywiście organizacji procesów edukacyjnych. Uczestnicy mieli między innymi, możliwość doświadczenia skuteczności grupowych metod coachingowych (action learning), przyjrzeć się zasadom funkcjonowania innych modeli edukacyjnych wyzwalających aktywność dzieci i młodzieży, poznać praktyczne sposoby wykorzystania danych z EWD i rozwinąć umiejętności w wykorzystaniu obserwacji jako sposobu doskonalenia własnego warsztatu pracy. Na maj planowane są kolejne konferencje dotyczące między innymi edukacji antydyskryminacyjnej – zapraszamy!


Konferencja upowszechniająca pn. „ Obszary i zasady współpracy zespołów nauczycielskich w kontekście wymagań państwa”, Warszawa, 29.06.2015r.

29.06.2015 nauczyciele Gimnazjum nr 45 w Warszawie spotkali się na warsztatach, których głównym wątkiem tematycznym było zapoznanie uczestników z wymaganiami państwa, szczególnie w kontekście pracy zespołowej. Poznanie etapów, cech i zasad organizacji współdziałających zespołów umożliwiło refleksję nad funkcjonowaniem nie tylko zespołów nauczycielskich w tej szkole , ale także właściwego organizowania zespołowej pracy uczniów. Nauczyciele dyskutowali o problemach pracy zespołowej wyrażających się w napięciu pomiędzy autorytarnym a wykorzystującym różnorodność sposobem podejmowania dyskusji i decyzji. Zastanawiali się jak uzyskać efekt synergii w pracy zespołowej. Pomogły im w tym te wątki zajęć w których poruszane były zagadnienia dotyczące świadomego wykorzystywania potencjału każdego członka zespołu i ról zespołowych a także poznanie modelu IST, który ułatwia budowanie harmonijnej współpracy w zespole i w obrazowy sposób pokazuje zagrożenia dla tej harmonii. W podsumowaniu nauczyciele podjęli refleksję nad zadaniami zespołów nauczycielskich widocznych w wymaganiach państwa.


Konferencja upowszechniająca pn. „ Obszary i zasady współpracy zespołów nauczycielskich w kontekście wymagań państwa”, Bydgoszcz, 18.06.2015r.

18.06.2015 w Bydgoszczy nauczyciele zespołu szkół specjalnych, którzy pracują w bydgoskich szpitalach spotkali się na warsztatach dotyczących współpracy w zespołach. Uczestnicy zastanawiali się nad zadaniami wymagającymi pracy zespołowej określonymi w wymaganiach państwa w kontekście ich nietypowej placówki. Organizowanie pracy zespołowej zarówno uczniów jak i nauczycieli jest dla nich bardzo ważnym, niezbędnym zadaniem, ale jednocześnie bardzo trudnym. Szkoła nie ma swojego budynku, klas, nauczyciele pracują indywidualnie w różnych szpitalach. Organizacja pracy zespołowej, efektywność spotkań, rozpoznanie cech dobrze działającego zespołu, język pozytywnej komunikacji – to były główne wątki dyskusji na warsztatach. W podsumowaniu spotkania wyrazili opinie, które wskazują na przydatność tego warsztatu w ich pracy np.:”Praca zespołowa jest wielką wartością, lecz wymaga ciągłego doskonalenia, warto to sobie często uświadamiać – temu służyło to szkolenie”, „Praca w zespole pozwala wzrastać wszystkim uczestnikom zespołu".


Konferencja upowszechniająca pn. Wymagania państwa wobec szkół i placówek.Istota uczenia się - metody i techniki wspierające proces uczenia się, Wróbliniec, 16.06.2015r.

16 czerwca 2015 r. we Wróblińcu, odbyła się kolejna konferencja upowszechniająca efekty
projektu związanego z Systemem Ewaluacji Oświaty. W gościnnych murach wróblińskiego
gimnazjum spotkali się nauczyciele okolicznych szkół. Tematem warsztatów były metody
i techniki pracy nauczyciela wspierające proces uczenia się uczniów. Treści warsztatów
odwoływały się do kilku wymagań państwa. 25 uczestników warsztatów dyskutowało
o istocie uczenia się, o efektywnej praca zespołowej nauczycieli, strategiach efektywnego
uczenia wynikających z wymagań państwa. Zajęcia odbywały się w znakomitej, twórczej
atmosferze.
Podczas zajęć powstała mapa skutecznego uczenia się, jej bogactwo i różnorodność zadziwiła
wielu uczestników. Dyskusje, refleksje uczestników doprowadziły do wypracowania
ciekawych materiałów i wniosków, które uczestnicy skrzętnie notowali i zabrali ze sobą.
Wśród nich pojawił się między innymi i taki, że nauczyciele stale powinni powiększać
wachlarz metod i technik adekwatnych do potrzeb i możliwości ich uczniów.
W podsumowaniu, podkreślano inspirujący charakter spotkania, pozytywną energię
i deklarowano organizacje kolejnych spotkań rozwijających refleksje i warsztat pracy
nauczycieli.


Konferencja upowszechniająca pn. „Wymagania państwa jako obraz nowego modelu ewaluacji opartego na wartościach”, Częstochowa, 15.06.2015r.

15.06.2015 roku odbyła się konferencja upowszechniająca w Częstochowie pt. "Wymagania państwa jako obraz nowego modelu ewaluacji opartego na wartościach". Mimo, iż z przyczyn losowych frekwencja na szkoleniu nie była wysoka, udało się nam zgłębić istotę trzech wymagań i porozmawiać o wartościach, które za nimi stoją:

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

Na podsumowaniu konferencji uczestnicy podkreślali iż nowa perspektywa patrzenia na wymagania przez pryzmat wartości nadaje nowy sens i jakość działaniom, które się podejmuje w szkole.

Bo nie chodzi tutaj o ilość działań, tylko ich jakość i adekwatność do tego, czego od szkół o ośrodków doskonalenia nauczycieli wymaga państwo.


Konferencja upowszechniająca „ Obszary i zasady współpracy zespołów nauczycielskich w kontekście wymagań państwa” – Zespół Szkół w Siemiatyczach, 15 czerwca 2015

15.06.2015 w Siemiatyczach nauczyciele zespołu szkół spotkali się na warsztatach dotyczących współpracy w zespołach nauczycielskich. Uczestnicy zastanawiali się nad zadaniami wymagającymi pracy zespołowej określonymi w wymaganiach państwa. Podjęli refleksje nad jakością ich pracy zespołowej, a także dyskutowali o tym jak uczyć współdziałania uczniów. Ważne wątki w dyskusji dotyczyły etapów rozwoju zespołu, cech efektywnego zespołu, , świadomego wykorzystywania potencjału każdego członka zespołu i ról zespołowych. Wielu nauczycieli szczególnie zainteresował model IST, który ułatwia budowanie harmonijnej współpracy w zespole i w obrazowy sposób pokazuje zagrożenia dla tej harmonii. Wszyscy podjęli refleksję nad zadaniami istniejących w ich placówce zespołów w kontekście wymagań państwa.


Konferencja upowszechniająca pn. „Nowoczesna szkoła w świetle wymagań państwa”, Kraków, 13-14.06.2015r.

W dniach 13 i 14 czerwca w Krakowie na kolejnej konferencji upowszechniającej efekty projektu związanego z Systemem Ewaluacji Oświaty spotkali się pracownicy szkół i innych placówek oświatowych.
Tematami warsztatów była praca zespołowa nauczycieli, strategie efektywnego uczenia oraz model dobrej lekcji wynikający z wymagań państwa.
Ponad 60 osób dyskutowało i dzieliło się doświadczeniami a także wzajemnie inspirowało do dalszej pracy. Najczęściej pojawiające się wątki w dyskusjach na sesjach to :
w jaki sposób wspólnie tworzyć koncepcję pracy szkoły, koncentrującą się na uczeniu, jak wspierać nauczycieli w organizacji efektywnego procesu uczenia się uczniów na lekcji, co to znaczy uczyć uczniów uczenia się, jakie są etapy kształtowania umiejętności uczenia się i jakie warunki temu procesowi sprzyjają, jak systemowo zaplanować wdrażanie strategii nauczania.
Wypracowywane na poszczególnych sesjach materiały uczestnicy zabierali ze sobą, aby dzielić się nimi w swoich radach pedagogicznych i zachęcać do rozwoju kolegów i koleżanki, którzy nie byli obecni na spotkaniu.
„To było bardzo inspirujące spotkanie i wiem, co zrobię, jak wrócę do swoich uczniów, szkoda, że tak szybko minął nam czas" – powiedziała na zakończenia spotkania jedna z uczestniczek.
 


Konferencja upowszechniająca pn. „Obszary i zasady współpracy zespołów nauczycielskich w kontekście wymagań państwa, Lublin, 11.06.2015r.

11.06.2015 r w Lublinie odbyły się dwie konferencje upowszechniające, poświęcone wymaganiom państwa. Główny wątek zajęć dotyczył pracy zespołowej, która jest koniecznym warunkiem realizacji zadań szkoły określonych w wymaganiach państwa. Pierwsza konferencja odbyła się w Bursie Szkolnej nr 2, wzięli w niej udział wychowawcy i nauczyciele z burs szkolnych z terenu Lublina, a w druga w Szkole Podstawowej nr 10 z udziałem całej rady pedagogicznej tej szkoły. Nauczyciele obu warsztatów zastanawiali się nad zadaniami wymagającymi pracy zespołowej określonymi w wymaganiach państwa. Podjęli refleksję nad jakością współpracy istniejących w ich placówkach zespołów nauczycielskich, rozmawiali również o organizowanej przez nauczycieli pracy zespołowej uczniów. Ważne wątki w dyskusji dotyczyły cech efektywnego zespołu, języka komunikacji, który ułatwia współpracę w zespole, świadomego wykorzystywania potencjału każdego członka zespołu, ról zespołowych. Warsztaty zostały uznane za przydatne w pracy uczestników. Nauczyciele docenili pracę zespołową, poznali zasady efektywnego jej zorganizowania, swoje role w zespole, przypomnieli sobie zasady właściwej komunikacji i warunki organizowania spotkań zespołów. Wszyscy podjęli refleksje nad zadaniami istniejących w ich placówkach zespołów w kontekście wymagań państwa.


Konferencja upowszechniająca pn. „Procesy edukacyjne w świetle wymagań Państwa”, Łagiewniki, 05.06.2015r.

W dniu 5 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Łagiewnikach (dolnośląskie) odbyła się konferencja upowszechniająca pt. "Procesy edukacyjne w świetle wymagań Państwa". Prawie 70 nauczycieli z kilkunastu szkół brało udział w warsztatach poświęconych wykorzystaniu raportu z ewaluacji zewnętrznej do pracy placówki i do pożytecznego wykorzystania arkusza obserwacji lekcji. Wiele dyskutowano o czynnikach wspierających efektywne nauczanie, o metodach pracy wspierających uczących się i o analizie danych. Konferencję prowadzili trenerzy SEO: Dorota Kulesza i Piotr Tałan.


Konferencja upowszechniająca pn. "Jak doskonalić pracę szkół wykorzystując dane z realizowanego przez państwo nadzoru pedagog.", Włocławek, 26.05.2015r.

W dniu 26 maja 2015 r., we Włocławskim Centrum Kultury, odbyła się konferencja „Jak doskonalić pracę szkół wykorzystując dane z realizowanego przez państwo nadzoru pedagogicznego”. Konferencję zorganizowano dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowym. Konferencję organizowano w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadził Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było przedstawienie użyteczności nadzoru pedagogicznego realizowanego w formie ewaluacji zewnętrznej, do kreowania polityki oświatowej gminy, powiatu, województwa, refleksja przedstawicieli JST nad wymaganiami państwa wobec szkół i placówek oraz wypracowanie przykładowych działań, które mogą podnieść poziom efektywności szkół. Dodatkowym celem było wskazanie, że jakości pracy szkoły nie można postrzegać poprzez pryzmat surowego wyniku sprawdzianu zewnętrznego.
W konferencji udział wzięło ponad 50 samorządowców z powiatów i gmin położonych na terenie działania włocławskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Przybyli dyskutowali o wymaganiach państwa i ich znaczeniu w rozwoju szkół i placówek. Uczestnicy wskazywali na przykłady działań placówek w ich środowisku, które wskazują na wysoki poziom realizacji wymagań i poszczególnych obszarów badawczych. W czasie konferencji szczególną uwagę uczestników skupiono na procesie uczenia się uczniów i wpływie samorządu na organizację tego procesu. Podkreślono rolę kontekstu środowiskowego w uczeniu się uczniów. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami zbiorczymi ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim, w tym głosami uczniów zebranymi w ankietach i działaniami nauczycieli wskazanymi przez nich w wypowiedziach podczas ewaluacji. O możliwościach wykorzystania wyników ewaluacji i innych działań kuratorium, związanych z realizacją nadzoru pedagogicznego mówiła dyrektor Włocławskiej Delegatury KO w Bydgoszczy Krystyna Sobczak.
Następnie uczestnicy spotkania, z wykorzystaniem metody world cafe, debatowali w jaki sposób samorząd może wspomóc działania szkoły w zakresie uczenia się uczniów, wzmacniania kompetencji nauczycieli, określaniu profilu kompetencyjnego dyrektora, kształtowaniu relacji w szkole lub placówce, zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów, tworzeniu infrastruktury sprzyjającej uczeniu się uczniów, budowaniu społeczeństwa demokratycznego oraz podnoszeniu efektywności kształcenia.
Efektem ich pracy, było określenie konkretnych działań, które mogą podjąć samorządy wspomagając szkoły w ich rozwoju.


Konferencja upowszechniająca pn. „Jak obserwować lekcję? Wymagania państwa wobec szkół na lekcji”, Zgierz, 25.05.2015r.

Konferencja pt. „Jak obserwować lekcję? Wymagania państwa wobec szkół na lekcji” obyła się 25 maja 2015r., w Zgierzu, w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy.
Konferencję zorganizowano dla dyrektorów i wicedyrektorów zgierskich placówek oświatowych, współorganizatorem był Urząd Miasta Zgierza. Celem spotkania była obserwacja lekcji w oparciu o wymagania Państwa, w tym: pogłębianie wiedzy o wymaganiach Państwa wobec szkół i placówek, przyjrzenie się warunkom sprzyjającym uczeniu się, praca z arkuszem obserwacji lekcji jako narzędziu wspierającym, zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą we współczesnej szkole.
Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, dyrektorki uznały je za bardzo ciekawe i uczące.
 


Konferencja upowszechniająca pn. „Kierunki rozwoju szkół i placówek na podstawie wymagań państwa…”, Ustroń, 24-25.05.2015r.

Nauczyciele i dyrektorzy śląskich i małopolskich szkół wspólnie zastanawiają się nad tym, jak na co dzień realizować wymagania państwa-konferencja upowszechniająca efekty projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III.

24 i 25 maja w Ustroniu 84 dyrektorów i nauczycieli wspólnie dyskutowało nad  wizją szkoły zawartą w wymaganiach państwa. Uczestnicy wybierali trzy spośród czterech zaproponowanych sesji, mogli zdecydować, czy będą uczestniczyć w tworzeniu nowego modelu oceniania (sesja: Strategie oceniania, czyli o ocenianiu kształtującym), czy zdobędą się na odwagę w dyskusji o skali dyskryminacji w polskich szkołach (sesja: Edukacja antydyskryminacyjna w szkole). Mogli też wybrać doskonalenie umiejętność pracy z danymi,  wspólne formułowanie wniosków  i wspólne planowanie działań w szkole (sesja: Wykorzystanie raportu z ewaluacji zewnętrznej do planowania pracy szkoły) lub poznać nową metodę współpracy na sesji:  Wymagania państwa jako podstawa pracy nowoczesnej szkoły – współpraca nauczycieli „Action Learning”.

Oto najczęściej pojawiające się wątki w dyskusjach na sesjach:

 • Jakie ocenianie, żeby motywować i uczyć skutecznie?
 • Czym są stereotypy i uprzedzenia ? Jakie grupy uczniów i uczennic są najbardziej narażone na dyskryminację w naszej szkole i jak dyskryminacji skutecznie zapobiegać?
 • Dlaczego współpraca nauczycieli na co dzień jest taka trudna? Jakie  metody współpracy są efektywne?  Jak współpracę organizować, żeby na stałe weszła do warsztatu pracy nauczyciela?
 • Co to znaczy wniosek ? Jak zaplanować  działania w oparciu o analizę przyczyn? Jak monitorować działania, aby rzeczywiście wpływały na jakość uczenia ?

Spotkanie zakończyła deklaracja dalszej współpracy i zgłębiania  poruszanych tematów. Kończyliśmy spotkanie  z refleksją, że konieczne jest zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z rozumieniem wymagań państwa, aby z poczuciem kompetencji budować nowoczesną szkołę opartą na współpracy nauczycieli i nauczycielek, z nowym motywującym system oceniania, szkołę wolna od dyskryminacji, wykorzystującą dane do podejmowania decyzji o kierunkach jej rozwoju. Zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem w Krakowie.


Konferencja upowszechniająca pn. "Wykorzystanie wyników ewaluacji zewn. do kształtowania polityki oświatowej JST", Konin, 23.05.2015r.

W dniu 23 maja 2015 r., w Centrum Kultury w Koninie, odbyła się druga w województwie wielkopolskim konferencja „Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do kształtowania polityki oświatowej JST”. Udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – organów prowadzących szkoły, z terenu działania delegatury KO w Koninie. Zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadził Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było przedstawienie użyteczności nadzoru pedagogicznego realizowanego w formie ewaluacji zewnętrznej, do kreowania polityki oświatowej gminy, powiatu, województwa, refleksja przedstawicieli JST nad wymaganiami państwa wobec szkół i placówek oraz wypracowanie przykładowych działań, które mogą podnieść poziom efektywności szkół. Dodatkowym celem było wskazanie, że jakości pracy szkoły nie można postrzegać poprzez pryzmat surowego wyniku sprawdzianu zewnętrznego.
Konferencję rozpoczęła Elżbieta Świder, dyrektor Delegatury KO w Koninie. Przybyli na konferencję przedstawiciele organów prowadzących z terenu działania konińskiej delegatury KO w Poznaniu, dyskutowali o tym, jaką szkołę można nazwać dobrą z ich perspektywy. Wyrażając to w pięciu zdaniach wskazywali, że dobra szkoła to taka która:

 • osiąga dobre wyniki egzaminów zewnętrznych,
 • posiada kompetentną kadrę nauczycielską,
 • dobrze funkcjonuje w środowisku,
 • jest dobrze zarządzana i bezpieczna,
 • pozyskuje środki zewnętrzne i bierze udział w realizacji projektów.

Po konfrontacji z treścią wymagań i wysłuchaniu wykładu na temat wymagań państwa, uczestnicy zapoznani zostali z danymi statystycznymi z ewaluacji zewnętrznej województwa wielkopolskiego, dla wybranych wymagań. Po krótkiej dyskusji wysłuchali informacji na temat roli nadzoru pedagogicznego i możliwości wykorzystania jego wyników do kształtowania polityki oświatowej swoich jednostek. Informację przedstawił Przemysław Wantuch, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Poznaniu.
Uczestnicy spotkania w dziewięciu zespołach, zastanawiali się w jaki sposób samorząd może wspomóc działania szkoły w zakresie uczenia się uczniów, wzmacniania kompetencji nauczycieli, określaniu profilu kompetencyjnego dyrektora, kształtowaniu relacji w szkole lub placówce, zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów, tworzeniu infrastruktury sprzyjającej uczeniu się uczniów, budowaniu społeczeństwa demokratycznego oraz podnoszeniu efektywności kształcenia.
Efektem ich pracy, było określenie konkretnych działań, które mogą podjąć samorządy wspomagając szkoły w ich rozwoju.


Konferencja upowszechniająca pn. "Wymagania państwa wobec szkół - istota i rola wymagań", Łódź, 21.05.2015r.

11 maja 2015 r. w Gimnazjum nr 3 w Łodzi odbyła się konferencja upowszechniająca na temat wymagań Państwa wobec szkół i placówek. Rozmawialiśmy i pogłębialiśmy rozumienie trzech wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, Respektowane są normy społeczne, Promowana jest wartość edukacji. Duża część spotkania poświęcona była także omówieniu celów i założeń ewaluacji zewnętrznej oraz znaczenia wyników ewaluacji dla rozwoju szkoły.


Konferencja upowszechniająca pn. "Wykorzystanie wyników ewaluacji zewn. do kształtowania polityki oświatowej JST", Sieradz, 20.05.2015r.

W dniu 20 maja 2015 r., w siedzibie Sieradzu, odbyła się konferencja „Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do kształtowania polityki oświatowej JST”. Udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadził Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było przedstawienie użyteczności nadzoru pedagogicznego realizowanego w formie ewaluacji zewnętrznej, do kreowania polityki oświatowej gminy, powiatu, województwa, refleksja przedstawicieli JST nad wymaganiami państwa wobec szkół i placówek oraz wypracowanie przykładowych działań, które mogą podnieść poziom efektywności szkół. Dodatkowym celem było wskazanie, że jakości pracy szkoły nie można postrzegać poprzez pryzmat surowego wyniku sprawdzianu zewnętrznego.
Konferencję rozpoczęła Hanna Banach, dyrektor Delegatury w Sieradzu. Gościem konferencji był Łódzki Wicekurator Oświaty – Konrad Czyżyński, który aktywnie uczestniczył w pracach konferencji. Przybyli na konferencję przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, dyskutowali o tym, jaka szkoła jest dobrą szkołą w ich przekonaniu. Dominowały głosy o szkole z dobrymi wynikami, taniej, mającej dobre relacje ze środowiskiem, dobrze zarządzanej, otwartej na zmiany, bezpiecznej. Konfrontacja z wymaganiami państwa wskazała na wartości warunkujące działania szkoły. Zwrócono uwagę na wagę organizacji procesów uczenia się uczniów, znaczenie partycypacji rodziców i uczniów w zarządzanie szkołą, współpracę nauczycieli, rolę środowiska. Zwrócono uwagę na rolę dyrektora, jako osoby tworzącej kulturę organizacyjną placówki oraz jego wpływ na procesy edukacyjne. Dyrektor Hanna Banach wskazała na rolę nadzoru pedagogicznego, omówiła funkcje raportu z ewaluacji zewnętrznej i możliwości wykorzystania wniosków.
Uczestnicy spotkania w dziewięciu zespołach, zastanawiali się w jaki sposób samorząd może wspomóc działania szkoły w zakresie uczenia się uczniów, wzmacniania kompetencji nauczycieli, określaniu profilu kompetencyjnego dyrektora, kształtowaniu relacji w szkole lub placówce, zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów, tworzeniu infrastruktury sprzyjającej uczeniu się uczniów, budowaniu społeczeństwa demokratycznego oraz podnoszeniu efektywności kształcenia.
Efektem ich pracy, było określenie konkretnych działań, które mogą podjąć samorządy wspomagając szkoły w ich rozwoju.


Konferencja upowszechniająca pn. "Wymagania państwa i wyniki ewaluacji zew. jako stymulatory rozwoju szkoły/placówki", Toruń, 19.05.2015r.

W dniu 19 kwietnia 2015 r., w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, odbyła się konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowymi, poświęcona wykorzystaniu wyników ewaluacji zewnętrznej do kreowania polityki oświatowej gmin i powiatów. Zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadził Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było przedstawienie użyteczności nadzoru pedagogicznego realizowanego w formie ewaluacji zewnętrznej, do kreowania polityki oświatowej gminy, powiatu, województwa, refleksja przedstawicieli JST nad wymaganiami państwa wobec szkół i placówek oraz wypracowanie przykładowych działań, które mogą podnieść poziom efektywności szkół. Dodatkowym celem było wskazanie, że jakości pracy szkoły nie można postrzegać poprzez pryzmat surowego wyniku sprawdzianu zewnętrznego.
Gościem konferencji był wicemarszałek województwa kujawsko – pomorskiego Zbigniew Ostrowski, a aktywny udział w pracach poszczególnych zespołów wzięła Anna Łukaszewska Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. Przybyli na konferencję przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dyskutowali o tym, jaka szkoła jest dobrą szkołą w ich przekonaniu. Dominowały głosy o szkole z dobrymi wynikami, dobrze zarządzanej, dobrze postrzeganej w środowisku, innowacyjnej i racjonalnej. Konfrontacja z wymaganiami państwa wskazała na wartości warunkujące działania szkoły. Zwrócono uwagę na wagę organizacji procesów uczenia się uczniów, znaczenie partycypacji rodziców i uczniów w zarządzanie szkołą, współpracę nauczycieli, rolę środowiska. Zwrócono uwagę na rolę dyrektora, jako osoby tworzącej kulturę organizacyjną placówki oraz jego wpływ na procesy edukacyjne. O roli nadzoru pedagogicznego, roli raportu z ewaluacji i możliwości wykorzystania wniosków dla poszczególnych szkół mówił Krzysztof Bylicki – zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w kujawsko-pomorskim Kuratorium Oświaty.
Uczestnicy spotkania w dziewięciu zespołach, zastanawiali się w jaki sposób samorząd może wspomóc działania szkoły w zakresie uczenia się uczniów, wzmacniania kompetencji nauczycieli, określaniu profilu kompetencyjnego dyrektora, kształtowaniu relacji w szkole lub placówce, zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów, tworzeniu infrastruktury sprzyjającej uczeniu się uczniów, budowaniu społeczeństwa demokratycznego oraz podnoszeniu efektywności kształcenia.
 


Konferencja upowszechniająca pn. "Jak doskonalić pracę szkół wykorzystując dane z realizowanego przez państwo nadzoru pedagog.", Toruń, 18.05.2015r.

W dniu 18 maja 2015 r., w siedzibie gościnnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, odbyła się konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Konferencja zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadzili trenerzy projektu Małgorzata Osińska i Jarosław Durszewicz przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem konferencji było przedstawienie wymagań, które modelują dobrą szkołę i przedstawienie danych z ewaluacji zewnętrznej, które obrazują obszary wymagające interwencji, wsparcia ze strony dyrektorów. Zaskoczyła nas frekwencja - 10 minut przed rozpoczęciem konferencji kolejka chętnych do wpisania się na listę obecności sięgała parteru – konferencja odbywała się na II piętrze. Pracownicy obsługi dostawiali krzesła. Po zakończeniu czynności rejestracyjnych na sali odnotowaliśmy obecność 196 osób.
Konferencję otworzyła Anna Łukaszewska, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. Następnie trenerzy projektu Małgorzata Osińska i Jarosław Durszewicz zaprezentowali wymagania państwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania szkół i placówek oświatowych w ich realizacji. Kolejna prezentacja dotyczyła statystyk spełniania wymagań w województwie. W każdym z omawianych wymagań wskazano obszary wymagające interwencji. Krzysztof Bylicki z KO omówił zadania nadzoru i rolę raportu z ewaluacji zewnętrznej do modelowania pracy szkoły.
Wskazanie obszarów wymagających interwencji było inspiracją do pracy warsztatowej, gdzie dyrektorzy proponowali działania, które mogą pomóc szkole w podnoszeniu jej efektywności. Rozmawiano o tym jak monitorować proces uczenia się uczniów na lekcji, w jaki sposób kształtować samorządność uczniowską, jak motywować ucznia i wspierać go w rozwoju, zastanawiano się jakie podjąć działania, aby uczeń był aktywny w uczeniu się na lekcji, jak uczyć uczniów uczenia się, w jaki sposób uczniowie uczyli się współpracy i uczyli się od siebie. Dyskutowano również o nowoczesnych metodach pracy i nowatorskich działaniach sprzyjających uczeniu się uczniów.
 


Konferencja upowszechniająca pn. „Obserwacja lekcji w kontekście wymagań państwa”, Skierniewice, 12.05.2015r.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach udostępniło swoje sale na konferencję upowszechniającą dla Dyrektorów i Dyrektorek skierniewickich, i okolicznych, szkół i placówek. Spotkanie odbyło się 12 maja 2015r. Współorganizatorem konferencji było Łódzkie Kuratorium Oświaty Delegatura w Skierniewicach w osobie Pani Wizytator Mirosławy Kasprzyk.
Tematem konferencji była „Obserwacja lekcji w kontekście wymagań Państwa”. Podczas spotkania uczestnicy mogli pogłębić wiedzę na temat wymagań Państwa wobec szkół, szczególnie wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Głównym elementem była analiza arkusza obserwacji lekcji, który jest wykorzystywany przez wizytatorów ds. ewaluacji zewnętrznej podczas badania w szkole, przygotowanie się do obserwacji lekcji oraz obserwacja lekcji wg arkusza. Uczestnicy weszli w rolę wizytatorów i w małych grupach podczas i po obserwacji lekcji, wypełniali fragmenty arkusza. Uznali, że jest to zadanie trudne, ale docenili wartość arkusza, to, że pokazuje proces lekcyjny, że zwraca uwagę na to, jak pracują uczniowie, a nie tylko nauczyciel. Arkusz obserwacji w zgodnej opinii wszystkich, może być wykorzystywany podczas dyrektorskich obserwacji lekcji.
 


Konferencja upowszechniająca pn. „Działania antydyskryminacyjne w szkołach – co robić, aby działać skutecznie?”, Ełk, 29-30.04.2015r.

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA – EŁK – Działania antydyskryminacyjne w szkołach – co robić, aby działać skutecznie?


29 i 30 kwietnia w Ełku – odbyła się konferencja upowszechniająca efekty projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III. Spotkanie było poświęcone realizacji w szkołach i placówkach działań antydyskryminacyjnych.

W spotkaniu, które odbyło się w budynku Biblioteki Publicznej w Ełku, uczestniczyło 13 osób, przedstawicieli/ek szkół w Ełku i okolicach. Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olecku.

Podczas dwudniowego spotkania skupiliśmy się na zrozumieniu czym jest dyskryminacja, i jak się przejawia w szkole.
Osoby uczestniczące miały okazję nie tylko do dyskusji i wymiany doświadczeń w własnych szkół i placówek ale również w formie warsztatowej poznawały zagadnienia takie jak:
• Czym są stereotypy i uprzedzenia?
• Jak powstają?
• Jakie przesłanki pojawiają się najczęściej w otoczeniu szkolnym?
• Jakie grupy uczniów i uczennic są najbardziej narażone na dyskryminację?
• Jakie są konsekwencje doświadczania dyskryminacji dla uczniów i uczennic?
• Co można zrobić aby nie dopuszczać do sytuacji dyskryminacyjnych w szkole?
• Gdzie szukać wsparcia planują działania antydyskryminacyjne?

Spotkanie zakończyła deklaracja dalszej współpracy i zgłębiania tematu przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach, który to temat okazał się być bardzo poruszający dla wszystkich, którzy wzięli udział w szkoleniu. Kończyliśmy spotkanie z refleksją, że konieczne jest zdobywanie wiedzy i umiejętności zapobiegania i reagowania na dyskryminację aby z poczuciem kompetencji budować szkołę wolna od dyskryminacji.


Konferencja upowszechniająca pn. „Obszary i zasady współpracy zespołów nauczycielskich w kontekście wymagań państwa”, Bydgoszcz, 27-29.04.2015r.

Konferencja „ Obszary i zasady współpracy zespołów nauczycielskich w kontekście wymagań państwa” Bydgoszcz 27-29 kwietnia 2015

W dniach od 27 – 29 kwietnia 150 nauczycieli z SP nr 32, SP 14 i SP 63 wzięło udział w warsztatach poświęconych tematyce współpracy w zespole oraz zastanawiało się nad zadaniami wymagającymi pracy zespołowej określonymi w wymaganiach państwa.
Omawiane i przećwiczone w czasie warsztatów zagadnienia odnosiły się do współpracy zespołów nauczycielskich jak również do organizowanej przez nauczycieli pracy zespołowej uczniów

Sześć warsztatów odbyło się zgodnie z programem. Uczestnicy w podsumowaniu uznali że,
spojrzą na swój zespół wychowanków w kontekście posiadanych przez nich cech efektywnego zespołu. Za ciekawe uznali: odkrycie swojej roli pełnionej w zespole. Podkreślenie komunikatów „ja” w pracy zespołu, przypomnienie etapów rozwoju zespołu, skatalogowanie obszarów do pracy zespołowej opisanych w wymaganiach i zobrazowanie jakie zespoły są na te zadanie odpowiedzialne.

Warsztaty zostały przez uczestników uznane za celowe i na temat.

Małgorzata Osińska i Laura Piotrowska


Konferencja upowszechniająca pn. „Obserwacja lekcji w kontekście wymagań państwa - codzienne narzędzie pracy dyrektora szkoły”, Kielce, 24.04.2015r.

Kielce też upowszechniają :)

24 kwietnia w Kielcach – odbyła się konferencja upowszechniająca efekty projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III. Obserwacja lekcji w kontekście wymagań państwa – codzienne narzędzie pracy dyrektora szkoły (warsztaty).

W spotkaniu uczestniczyło 44 dyrektorek i dyrektorów kieleckich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencja rozpoczęła się od ustalenia, jak powinna wyglądać udana lekcja w kontekście współczesnych badań i wymagań państwa. Dało to możliwość dyskusji i wypracowania dyspozycji do obserwacji zajęć. Wypracowane dyspozycje zostały sprawdzone w praktyce – podczas obserwacji fragmentów nagranych zajęć. Najwięcej emocji i czasu zajęła dyskusja o tym, jak uczyć uczniów umiejętności uczenia się.
Przygotowana propozycja uwzględniła również tworzenie pytań, które dyrektor może wykorzystać w rozmowie po obserwacji zajęć i refleksję nad tym, jak można zmodyfikować zajęcia, aby były one jeszcze bardziej efektywniejsze.
Oto opinie dyrektorów po spotkaniu „zajęcia przydatne w sprawowaniu nadzoru wewnętrznego”, „mam nowe spojrzenie na obserwację zajęć”, „konkretne wskazówki do obserwacji”, „wypracowanie wskaźników do trudnego obszaru – uczenie uczniów uczenia się”, „mam nowe pomysły – zmienię sposób obserwacji”, „zmienię sposób zadawania pytań, bo zależy mi na autorefleksji nauczyciela”.
Dodać należy, że spotkanie odbyło się w nowej sali audytoryjnej, którą udostępniło Starostwo Powiatowe w Kielcach – serdecznie dziękujemy!


Zapraszamy na kolejne spotkanie w Kielcach
 


Konferencja upowszechniająca pn. „Wymagania państwa jako podstawa pracy nowoczesnej szkoły”, Łódź, 21.04.2015r.

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi i uczestniczyło w nim 37 osób. Wśród uczestników znalazły się nauczycielki oraz dyrektorki z pobliskich szkół. Tematem spotkania była ewaluacja zewnętrzna (jak się do niej przygotować) oraz analiza wymagań, które miały być poddane ewaluacji zewn.
W pierwszej części spotkania zaprezentowane i omówione zostały cele i założenia ewaluacji zewn., konceptualizacja oraz metody i narzędzia wykorzystywane w ewaluacji.
W kolejnej części uczestniczki pracowały w zespołach metodą „złotych kręgów” analizując wymagania państwa wobec szkół i placówek.
Praca podczas spotkania przebiegała w bardzo dobrej atmosferze, nauczycielki i dyrektorki pracowały solidnie i rzetelnie. Dyskutowały, wymieniały się doświadczeniami.
Na zakończenie stwierdziły, że analiza wymagań pokazała, że nie są ważne pytania w narzędziach, tylko znajomość wymagań. Uświadomiły sobie, jak ważne one są i jakie mają znaczenia w pracy nauczycieli.


Konferencja upowszechniająca pn. "Wykorzystanie wyników ewaluacji zewn. do kształtowania polityki oświatowej JST", Poznań, 15.04.2015r.

W dniu 15 kwietnia 2015 r., w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu, odbyła się konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowymi, poświęcona wykorzystaniu wyników ewaluacji zewnętrznej do kreowania polityki oświatowej gmin i powiatów. Zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadził Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było przedstawienie użyteczności nadzoru pedagogicznego realizowanego w formie ewaluacji zewnętrznej, do kreowania polityki oświatowej gminy, powiatu, województwa, refleksja przedstawicieli JST nad wymaganiami państwa wobec szkół i placówek oraz wypracowanie przykładowych działań, które mogą podnieść poziom efektywności szkół. Dodatkowym celem było wskazanie, że jakości pracy szkoły nie można postrzegać poprzez pryzmat surowego wyniku sprawdzianu zewnętrznego.
Przybyli na konferencję przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego dyskutowali o wymaganiach państwa i ich znaczeniu w rozwoju szkół i placówek. Uczestnicy wskazywali na przykłady działań placówek w ich środowisku, które wskazują na wysoki poziom realizacji wymagań i poszczególnych obszarów badawczych. W czasie konferencji szczególną uwagę uczestników skupiono na procesie uczenia się uczniów i wpływie samorządu na organizację tego procesu. Podkreślono rolę kontekstu środowiskowego w uczeniu się uczniów. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wynikami zbiorczymi ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w województwie wielkopolskim, w tym głosami uczniów zebranymi w ankietach i działaniami nauczycieli wskazanymi przez nich w wypowiedziach podczas ewaluacji. Dane z ewaluacji uzupełniła Wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler, mówiąc również o pozostałych formach nadzoru pedagogicznego i możliwości wykorzystania jego wyników przez jednostki samorządu terytorialnego.
Następnie uczestnicy spotkania, zastanawiali się w jaki sposób samorząd może wspomóc działania szkoły w zakresie uczenia się uczniów, wzmacniania kompetencji nauczycieli, określaniu profilu kompetencyjnego dyrektora, kształtowaniu relacji w szkole lub placówce, zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów, tworzeniu infrastruktury sprzyjającej uczeniu się uczniów, budowaniu społeczeństwa demokratycznego oraz podnoszeniu efektywności kształcenia.
Efektem ich pracy, było określenie konkretnych działań, które mogą podjąć samorządy wspomagając szkoły w ich rozwoju. Wspomnieć należy chociażby o postulacie „mądrej” analizy wyników uzyskiwanych przez szkoły tak, aby nie kierować się wynikiem surowym, organizowaniu wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami na terenie gminy, kompleksowe wzmacnianie kompetencji nauczycieli, doposażenie bibliotek w literaturę pozwalającą na samokształcenie dyrektorów i nauczycieli i inne.


Konferencja upowszechniająca pn. „Ewaluacja zaproszeniem do rozwoju czyli wykorzystanie wyników ewaluacji do doskonalenia pracy szkoły”, Częstochowa 15.04.2015r.

Konferencja upowszechniająca wymagania państwa wobec szkół odbyła się w Częstochowie 15 kwietnia 2015 roku. W gościnnych progach Regionalnego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli grupa nauczycieli i dyrektorów szkół skupiła się wokół wymagania dotyczącego współpracy nauczycieli oraz wniosków z analizy wyników uczniów.
Zajęcia warsztatowe pozwoliły na to, żeby zastanowić się i praktycznie przećwiczyć sposób wykorzystania raportu z ewaluacji zewnętrznej. Raport może być początkiem zmiany w szkole pod warunkiem, że będzie przez nauczycieli czytany, analizowany i zostaną wyciągnięte wnioski. Najważniejsze jest, aby szukać przyczyn zjawisk i procesów zachodzących w szkole i rozwiązań dla tych przyczyn adekwatnych.
Aktywność uczestników warsztatów, ich zaangażowanie i pozytywne nastawienie pozwoliły zrealizować założone cele.


Konferencja upowszechniająca pn. "Wymagania państwa i wyniki ewaluacji> zew. jako stymulatory rozwoju szkoły/placówki", Kalisz, 14.04.2015r.

W dniu 14 kwietnia 2015 r., w gościnnych murach II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu spotkało się ponad 100 dyrektorów szkół i placówek na konferencji poświęconej pogłębieniu przez dyrektorów znajomości wymagań państwa. Zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadzili Laura Piotrowska i Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było

 • Przedstawianie wymagań państwa jako zbioru zasad opisujących nowoczesną szkołę.
 • Pokazania możliwości wykorzystania wyników z ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły .
 • Przedstawienie statystycznych wyników ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek w województwie pomorskim, rozpoznanie tendencji, analiza obszarów do rozwoju.
 • Wypracowanie przykładowych działań umożliwiających rozwój szkół w obszarach wymagających zmiany.

Konferencję otworzył dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przybyli na konferencję dyrektorzy szkół z terenu województwa wielkopolskiego wysłuchali wykładu na temat wymagań państwa i ich znaczenia w modelowaniu szkoły. W wykładzie szczególną uwagę uczestników zwrócono na proces uczenia się uczniów i rolę dyrektorów i nauczycieli w jego organizacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się następnie z danymi statystycznymi ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w województwie wielkopolskim, w tym głosami uczniów zebranymi w ankietach. Prezentacja zainicjowała ożywioną dyskusję, która była inspiracją do proponowania działań zmierzających do zmian w szkole.
W kolejnej części spotkania wizytator Barbara omówiła rolę ewaluacji zewnętrznej i możliwości wykorzystania raportu do pracy z radą pedagogiczną i podnoszenia efektywności pracy szkoły. Wskazała na zbieżność wniosków z pełnionego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego z prezentowanymi danymi z ewaluacji.
Następnie dyrektorzy szkół zaproszeni zostali do pracy warsztatowej, której celem było wypracowanie działań, które poprawią funkcjonowanie szkoły w wybranych obszarach. Odniesiono się między innymi do uczenia się uczniów, wypracowywania wniosków tak, aby były inspiracją do wdrażania zmian przez nauczycieli, wdrażania nowatorskich rozwiązań, monitorowania osiągnięć uczniów, wskazywania sposobów uczenia się uczniów, przejmowania odpowiedzialności za swój proces uczenia się. W kontekście prezentowanych wyników statystycznych ewaluacji, zastanawiano się również, jakie podjąć działania, aby uczniowie mniej słuchali i notowali na lekcji. Praca warsztatowa zaowocowała przedstawieniem konkretnych działań do wykorzystania w szkołach. Mocną stroną konferencji była prezentacja dobrych praktyk w realizacji wymagań państwa przez szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie – Jan Palacz mówił o partycypacji uczniów w procesy edukacyjne i organizacji modułowego nauczania. Łukasz Mikołajski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, prezentował wykorzystanie przestrzeni szkolnej do uczenia się uczniów. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu Anetta Dropińska – Pawlicka powiedziała o swoich pozytywnych doświadczeniach z ewaluacji zewnętrznej. Zobaczyliśmy również krótki film o tym, jak w Gimnazjum nr 1 w Kępnie, uczniowie biorą odpowiedzialność za siebie i swoją szkołę.


Konferencja upowszechniająca pn. "Wymagania państwa i wyniki ewaluacji zew. jako stymulatory rozwoju szkoły/placówki", 13.04.2015r.

W dniu 13 kwietnia 2015 r., w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu, odbyła się konferencja dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek poświęcona pogłębieniu przez dyrektorów znajomości wymagań państwa. Zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadzili Laura Piotrowska i Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było

 • Przedstawianie wymagań państwa jako zbioru zasad opisujących nowoczesną szkołę.
 • Pokazania możliwości wykorzystania wyników z ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły .
 • Przedstawienie statystycznych wyników ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek w województwie pomorskim, rozpoznanie tendencji, analiza obszarów do rozwoju.
 • Wypracowanie przykładowych działań umożliwiających rozwój szkół w obszarach wymagających zmiany.

Konferencję otworzyła Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, podkreślając znaczenie procesu ewaluacji dla podnoszenia efektywności pracy szkół. Przybyli na konferencję dyrektorzy szkół z terenu województwa wielkopolskiego wysłuchali wykładu na temat wymagań państwa i ich znaczenia w modelowaniu szkoły. W wykładzie szczególną uwagę uczestników zwrócono na proces uczenia się uczniów i rolę dyrektorów i nauczycieli w jego organizacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się następnie z danymi statystycznymi ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w województwie wielkopolskim, w tym głosami uczniów zebranymi w ankietach. Dużo emocji wzbudziło wskazanie, że dominującą aktywnością uczniów na lekcji jest słuchanie i notowanie, uczestnicy dyskutowali również na temat innych prezentowanych wyników.
W kolejnej części spotkania dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Przemysław Wantuch omówił rolę ewaluacji zewnętrznej i możliwości wykorzystania raportu do pracy z radą pedagogiczną i podnoszenia efektywności pracy szkoły. Wskazał na wnioski z pełnionego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego i ich zbieżność z prezentowanymi danymi z ewaluacji.
Następnie dyrektorzy szkół zaproszeni zostali do pracy warsztatowej, której celem było wypracowanie działań, które poprawią funkcjonowanie szkoły w wybranych obszarach. Odniesiono się między innymi do uczenia się uczniów, wypracowywania wniosków, wdrażania nowatorskich rozwiązań, monitorowania osiągnięć uczniów, wskazywania sposobów uczenia się uczniów, przejmowania odpowiedzialności za swój proces uczenia się. Efektem pracy była prezentacja konkretnych działań wypracowanych przez uczestników spotkania. Na zakończenie, zaproszeni przez KO dyrektorzy prezentowali przykłady dobrych praktyk w partycypacji uczniów w procesy edukacyjne, organizacji modułowego nauczania. Dobrą praktykę prezentował Jan Palacz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.


Konferencja upowszechniająca pn. „Dobra szkoła w gminie, powiecie, województwie. Wykorzystywanie wyników ewaluacji zewn. do planowania polityki oświatowej JST”, Gdańsk, 18.03.2015r.

W dniu 18 marca 2015 r., w siedzibie Gdańskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, odbyła się konferencja dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowymi, poświęcona wykorzystaniu wyników ewaluacji zewnętrznej do kreowania polityki oświatowej gmin i powiatów. Zorganizowana ona została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadził Jarosław Durszewicz – z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji było przedstawienie użyteczności nadzoru pedagogicznego realizowanego w formie ewaluacji zewnętrznej, do kreowania polityki oświatowej gminy, powiatu, województwa, refleksja przedstawicieli JST nad wymaganiami państwa wobec szkół i placówek oraz wypracowanie przykładowych działań, które mogą podnieść poziom efektywności szkół. Dodatkowym celem było wskazanie, że jakości pracy szkoły nie można postrzegać poprzez pryzmat surowego wyniku sprawdzianu zewnętrznego.
Przybyli na konferencję przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego dyskutowali o tym, jaka szkoła jest dobrą szkołą w ich przekonaniu. Dominowały głosy o szkole z dobrymi wynikami, dobrze zarządzanej, dobrze postrzeganej w środowisku i taniej. Konfrontacja z wymaganiami państwa wskazała na inne wartości warunkujące działania szkoły. Zwrócono uwagę na wagę organizacji procesów uczenia się uczniów, znaczenie partycypacji rodziców i uczniów w zarządzanie szkołą, współpracę nauczycieli, rolę środowiska. Zwrócono uwagę na rolę dyrektora, jako osoby tworzącej kulturę organizacyjną placówki oraz jego wpływ na procesy edukacyjne. O roli nadzoru pedagogicznego, roli raportu z ewaluacji i możliwości wykorzystania wniosków dla poszczególnych szkół mówił dr Jerzy Wiśniewski – dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Pomorskim Kuratorium Oświaty.
Następnie uczestnicy spotkania w dziewięciu zespołach, wraz z Pomorskim Kuratorem Oświaty – Elżbietą Wasilenko, zastanawiali się w jaki sposób samorząd może wspomóc działania szkoły w zakresie uczenia się uczniów, wzmacniania kompetencji nauczycieli, określaniu profilu kompetencyjnego dyrektora, kształtowaniu relacji w szkole lub placówce, zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów, tworzeniu infrastruktury sprzyjającej uczeniu się uczniów, budowaniu społeczeństwa demokratycznego oraz podnoszeniu efektywności kształcenia.


Konferencja upowszechniająca pn. „Jak pomorskie szkoły realizują wymagania państwa”, Słupsk, 20.01.2015r.

W dniu 20 stycznia 2015 r. w gmachu II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku odbyła się pierwsza tegoroczna konferencja upowszechniająca wymagania państwa wśród dyrektorów i wicedyrektorów szkół.> Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Jagielloński wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, przy aktywnej współpracy> Pomorskiego Kuratorium Oświaty i jego delegatury w Słupsku. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję prowadzili trenerzy projektu Małgorzata Osińska i Jarosław Durszewicz przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na konferencję przybyło 60 dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli szkół z terenu działania delegatury. Z uwagą wysłuchali ilustrowanego slajdami wykładu na temat wymagań, odnoszącego się do rzeczywistości szkolnej. Następnie przedstawiciel KO Marian Chachaj mówił o roli raportu w ewaluacji zewnętrznej i stymulowaniu rozwoju szkół poprzez wykorzystanie wniosków do modelowania działań szkoły.
Zainspirowani przez prowadzących wykłady dyrektorzy aktywnie włączyli się w dyskusję, przeprowadzoną metodą World cafe. Uczestnicy dyskutowali o organizacji procesów uczenia się uczniów, roli zespołów nauczycieli i zadaniach tych zespołów, o aktywności uczniów i respektowaniu norm społecznych w kontekście wyników ewaluacji> zewnętrznej. W dyskusję aktywnie włączyli się wizytatorzy słupskiej delegatury KO w Gdańsku. Uczestnicy wskazywali, na inspirujące rozmowy w zespołach i wykorzystanie doświadczeń z konferencji w codziennej pracy szkoły.

Na zakończenie konferencji czworo dyrektorów zaproszonych przez KO zaprezentowało swoje doświadczenia związane z ewaluacją zewnętrzną i realizacją wymagań.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1


stat4u