Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Koordynatorzy projektu

Anna Gocłowska - Ośrodek Rozwoju Edukacji

Grzegorz Mazurkiewicz - Uniwersytet Jagielloński

Agnieszka Borek - Era Ewaluacji Sp.z.o.o.

Biura projektu
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Joanna Maksymów - menadżer projektu
Anna Roszkiewicz - menadżer projektu
Artur Matejkowski - specjalista ds. szkoleń
Uniwersytet Jagielloński
Anna Kostrubała-Brak - koordynator administracyjny projektu
Michał Trojecki - specjalista ds. szkoleń podstawowych
Monika Antoniuk-Gula - specialista ds. finansowych
Hanna Gemza - specialista ds. szkoleń doskonalących, spotkań łączników, konferencji
Joanna Borowska - specialista ds. szkoleń doskonalących, spotkań łączników, konferencji
Laura Rabiej - specialista ds. narzędzi badawczych
Joanna Kotlarz - specialista ds. narzędzi badawczych
Era Ewaluacji
Karolina Sobczyk - koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych
Kinga Latocha - koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych
Monika Borek - koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych
Andrzej Domański - specjalista ds. finansowych
Bartosz Ilczuk - specjalista ds. szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli
Tomasz Bąkowski - specjalista ds. szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli
Magdalena Tędziagolska - ekspertka ds. narzędzi badawczych

ZESPÓŁ PROJEKTU
"Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III", realizowanego w latach 2009-2015r.:

Antoniuk-Gula Monika - starszy specjalista w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. zaangażowana w realizację projektów POKL, odpowiada za przygotowanie dokumentacji finansowej, sprawozdawczej. Zajmuje się również rozliczaniem grantów/projektów realizowanych w ramach działalności uczelni wyższej. Jest absolwentką studiów wyższych z zakresu zarządzanie w oświacie. Okazjonalnie prowadzi zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami i finansami UE.

Arkusińska Agnieszka - ponad 20 lat pracowała w szkole, dyrektorka gimnazjum, doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos-u, trenerka z 15.letnim stażem. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych. Od 2009 do 2015r. członkini zespołu i trenerka w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Od 2012 r. prowadzi szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W latach 2014-2015 trenerka w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek”.

Bąkowski Tomasz - specjalista ds. szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, które realizowane były w ramach projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Bębnik Bogusława - psycholożka, edukatorka, doradczyni zawodowa. Od 2010 r. trenerka w zespole projektu SEO. Wcześniej jako pracowniczka publicznych służb zatrudnienia wspierała w rozwoju zawodowym osoby dorosłe. Jako członkini stowarzyszenia Ekspedycja w głąb kultury zajmuje się edukacją nieformalną, antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem przemocy.

Berdzik  Joanna - w latach 1987-1997 nauczycielka, dyrektorka szkoły podstawowej. Członek-założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, którego była też pierwszą prezeską. W latach 2007-2009 współtwórczyni i kierowniczka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzonych przez CEO w Collegium Civitas. Ponadto koordynatorka I i II etapu projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.. W 2010 r. objęła stanowisko dyrektorki Ośrodka Rozwoju Edukacji. W latach 2012 – 2015 pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Bobula Stanisław - psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie, od 2005 r. współpracuje z NODN „Sophia”, od września 2011 r. właściciel firmy szkoleniowej Era Edukacji. Od 2010 r. trener w zespole projektu NPSEO. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak ADHD, dyscyplina w klasie i szkole, motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami, udział uczniów w życiu szkolnym, komunikacja interpersonalna, higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela, nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w procesie dydaktycznym. Autor dwóch książek na temat ADHD i kilku artykułów w publikacjach zbiorowych na tematy edukacyjne.

Borek Agnieszka - socjolożka, badaczka społeczna i edukatorka. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach badawczych dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Zaangażowana w edukację dorosłych. Bada zagadnienia związane z procesami edukacyjnymi realizowanymi w szkołach oraz uczeniem się szkoły jako instytucji. Koordynatorka po stronie Ery Ewaluacji projektu systemowego „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”. Superwizorka szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, które są realizowane w ramach projektu nadzoru pedagogicznego. Członkini zespołu metodologicznego Systemu Ewaluacji Oświaty. Jako rodzić, który czuje się partnerem, stale współpracuje ze szkołą, w której uczą się jej dzieci.

Borek Monika - koordynatorka szkoleń dla nauczycieli, które realizowane były w ramach projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Borowska-Reutt Joanna - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Studium Pedagogicznego UJ. Uczestniczka Erasmus Intensive Programme – Leadership for Democratic Citizenship in European Schools (Hiszpania), a także badaczka w projektach edukacyjnych – „Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych”; „Szkoła – rodzice – społeczność lokalna”; „"Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Autorka publikacji naukowych – „Partycypacja uczniów w procesie uczenia się a ich płeć i wiek”; „Reakcje na potrzeby klientów jako przejaw dbania o jakość pracy i konkurencyjność na przykładzie placówek doskonalenia nauczycieli”; „Nauczyciel – powołanie świadomy wybór czy konieczność?”). W latach 2011-2015 pracowała w projekcie ministerialnym „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Odpowiadała m.in. za organizację szkoleń doskonalących i spotkań dla wizytatorów ds. ewaluacji oraz logistykę konferencji regionalnych. Uczestniczka i współorganizatorka wizyt studyjnych (Hiszpania, Szkocja, Niemcy, Belgia). Obecnie studentka III roku studiów doktoranckich UJ.

Ciężka Beata - od 1995 r. zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator (freelance). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Współpracy, Fundacji im. Stefana Batorego, Instytutu Spraw Publicznych, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ewaluator wielu projektów i programów edukacyjnych. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Programie Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły. Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji oraz realizatorką wielu z nich, a także wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkole Głównej Handlowej. Członek-założyciel, w latach 2004-2010 Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, obecnie członek Zarządu.

Czerkawska Bernadetta - nauczycielka, trenerka, coach. Na stałe współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, członkini Projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jakości pracy”, trenerka szkoląca wizytatorów ds. ewaluacji, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

Domański Andrzej - specjalista ds. finansowych po stronie Ery Ewaluacji projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Domerecka Beata - w latach 1997 – 2012 dyrektorka szkoły, obecnie członkini zespołu projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III", ekspertka w projekcie „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem drugiego i czwartego etapu edukacyjnego”, mentor oraz dyrektor – konsultant na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (CEO, PAFW, OSKKO, Collegium Civitas w Warszawie), współautorka poradnika o nowych ramowych planach nauczania dla dyrektorów szkół podstawowych, autorka wielu publikacji na temat zmian w oświacie.

Dorczak Roman - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, psycholog. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych UJ oraz docent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, od 2008 roku kieruje Studium Pedagogicznym PWSZ w Oświęcimiu. Stypendysta Farmington Institute, Manchester-Harris College, Oxford University (1996). Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką zarządzania w oświacie, kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, kultury organizacyjnej instytucji publicznych i edukacyjnych i współpracy szkół z innymi organizacjami publicznymi. Od początku lat dziewięćdziesiątych zaangażowany w liczne projekty krajowe i międzynarodowe poświęcone reformie edukacji: TEMPUS Developing Schools for Democracy in Europe Project, TERM, Szkoły Jagiellońskie, Opening Minus. Autor wielu artykułów z zakresu zarządzania w sferze publicznej i zarządzania w oświacie, w tym: Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości, „Zarządzanie Publiczne” 2009, nr 2 (6), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Psychologiczne aspekty wdrażania zmian w PUP (2007).

Drozd Ewa - pedagog, trener umiejętności społecznych i niezależny edukator w zakresie efektywnego zarządzania i uczenia się w organizacji, budowania zespołów, doskonalenia komunikacji i budowania kultury organizacyjnej firmy. Posiada własne opracowania i raporty w zakresie mierzenia jakości realizowane w różnych projektach a także na zamówienie szkół i administracji samorządowej oraz raporty z ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS Jest autorką i współautorką programów szkoleniowych. Jest absolwentką Szkoły Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys. Na stałe współpracuje z Fundacją Kolegium Tutorów współrealizując różne projekty wzmacniające wychowawczą funkcję szkoły. Od 2008 r. uczestniczy w pracach związanych z realizacją programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i z Erą Ewaluacji szkoli wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Dudek Ewa - menadżer projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Pełniła także funkcję wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Durszewicz Jarosław - nauczyciel, 7 lat na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w zespole z przedszkolem, 9 lat na stanowisku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w zespole z Bydgoskim Gimnazjum Klasycznym. Autor innowacji i eksperymentu pedagogicznego realizowanego wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Od 2009 do 2015 r. członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

Franczak Justyna - absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Nauczycielka biologii w Gimnazjum nr 1 w Katowicach. Członkini zespołu projektów: „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły” oraz „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Prowadziła warsztaty „Nauczyciel Badacz” współpracując z Erą Ewaluacji. Trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Grupy Trampolina. Prowadzi wiele szkoleń, tworzy programy i scenariusze warsztatów oraz kursów, kieruje i moderuje w kursach internetowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z ocenianiem kształtującym, ewaluacją, przywództwem edukacyjnym, podnoszeniem jakości pracy szkół oraz analizą wyników egzaminów z wykorzystaniem EWD. Pracowała przy tworzeniu i realizacji wielu programów, np.: „Szkoła Ucząca Się”. „Orange dla Ziemi”, „Aktywni z Natury”, „Szkoły Jagiellońskie”, „Szkoła z klasą”, „Akademia Uczniowska”, ”Cyfrowa Szkoła”.

Gemza Hanna - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i stypendystka programu Erasmus oraz Livelong Learning Erasmus Intensive Programme. Uczestniczka różnego rodzaju projektów edukacyjnych, wymian, zagranicznych wizyt studyjnych oraz konferencji poświęconych edukacji. Autorka i współautorka artykułów o tematyce edukacyjnej. Badaczka w takich projektach jak: „Przywództwo w edukacji”, „Crossing Borders: young Europeans' constructions of Citizenship and Identites”, „Szkoła- rodzice- społeczność lokalna”. Aktualnie studentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Gocłowska Anna - posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany z ponadtrzydziestoletnim stażem pracy w oświacie, ekspert z listy MEN, egzaminator OKE. Kierownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w ORE, koordynator w projekcie "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III", wcześniej ekspert merytoryczny w tym projekcie, nauczyciel, dyrektor szkoły, nauczyciel kolegium nauczycielskiego, nauczyciel akademicki, wizytator, dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego, dyrektor wydziału organizacyjnego i kadr oraz kierownik oddziału nadzoru pedagogicznego w KO.

Ilczuk Bartosz - specjalista ds. szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, które realizowane były w ramach projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Kasprzak Tomasz - socjolog, ewaluator i trener. Pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych (Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej). Od ponad 12 lat członek zespołów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną, inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 r. członek zespołu realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół. Członek Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole.

Kołodziejczyk Jakub - magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Spraw Publicznych) i kieruje Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. Jego zainteresowania naukowe związane są z kooperacją w ramach zespołów pracowniczych i współpracą międzyinstytucjonalną, psychologią w zarządzaniu, zarządzaniem edukacyjnym, profilaktyką i ewaluacją. Jest autorem książek Agresja i przemoc w szkole (2004) i Dyscyplina w klasie szkolnej (2005).

Kołodziejczyk Joanna - absolwentka filologii polskiej, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzone przez nią badania są związane głównie z komunikacją publiczną i perswazyjną, współpracą szkoły z rodzicami uczniów, ewaluacją. Członkini zespołu projektu systemowego: Program Wzmacniania Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap II i III; ekspertka w projekcie: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Sekretarz naukowy czasopisma „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ”.

Kostrubała-Brak Anna - absolwentka studiów magisterskich oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorantka nauk humanistycznych w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Koordynatorka ds. administracyjnych w ramach projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły". Odpowiedzialna za organizację procesu szkoleniowego dla wizytatorów ds. ewaluacji z zakresu stosowania zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego. Pracowała przy tworzeniu programów szkoleniowych z zakresu ewaluacji zewnętrznej. Uczestniczka wizyt studyjnych w celu poznania zasad funkcjonowania systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego w Anglii, Holandii, Irlandii, Rumunii, Walii, Niemczach, USA. Uczestniczyła w projekcie Wszechnicy UJ „Szkoły Jagiellońskie”, którego celem była poprawa jakości kształcenia. Obecnie pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim jako pracownik naukowy. Autorka publikacji m.in. „Rola ewaluacji zewnętrznej w budowaniu kultury szkoły opartej na dialogu”, „Formy kooperacji miedzy nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych”. Certyfikowana w metodyce zarządzania projektami PRINCE2: Fundation & Practitioner.

Kotlarz Joanna - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka na Wydzial Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W latach 2011-2015 pracowała w projekcie "Program wzmocnienia systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły". Obecnie zajmuje się metodologią badań edukacyjnych i prowadzi badania w zakresie różnorodności społecznej w polskich szkołach.

Kowalczyk-Rumak Emilia - socjolożka, polonistka, nauczycielka i trenerka. Pracowała w szkołach od podstawowej do ponadgimnazjalnej, była wizytatorką w Kuratorium Oświaty w Warszawie, specjalistką ds. merytorycznych i koordynatorką w projekcie „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III” oraz koordynatorką w projekcie „Przywództwo i  zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i kadry zarządzającej. Obecnie pracuje w Zespole szkolnym w Cegłowie, gdzie pełni funkcję dyrektora.

Kowalik Wojciech - starszy specjalista ds. informatyki. Zajmuje się projektowaniem i implementacją aplikacji wspomagających pracę jednostek MEN, ORE i UJ - system ewaluacji, system cms, systemy rekrutujące na szkolenia.

Kulesza Dorota - polonistka, edukatorka, arteterapeutka, pedagog twórczości, superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (również członek zarządu PSK). Od 2001 r. dyrektorka Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. W latach 2009-2012 ekspertka w projektach: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (MEN), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (ORE), „Wdrożenie nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół” (ORE). W latach 2012-2014 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W latach 2011 - 2015 członek zespołu i trenerka w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. W latach 2014-2015 r. trenerka w projekcie  „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek”. Ukończyła również kurs doskonalący „Coaching w zarządzaniu szkołą”. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów (choć nie tylko), budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej, metody projektu i arteterapii. Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych.

Lachowicz Indira - trener, nauczyciel, mentor, coach. Trener z certyfikatem I stopnia Stowarzyszenia Trenerów STOP oraz certyfikatem starszego trenera w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ. Certyfikowany coach. Nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, dyrektor szkoły (1989–2000), socjolog. W 2012 r. pracownik UJ na stanowisku starszego specjalisty do spraw szkoleń. Współpracuje z Erą Ewaluacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wszechnicą UJ, ORE. Konsultowała i pisała raporty z zakresu ewaluacji wewnętrznej kilkunastu szkół w ramach programu zapewniania jakości SUS. Współtworzyła koncepcje i materiały szkoleniowe dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w ramach kompleksowego wsparcia szkół. Współtworzy materiały szkoleniowe i prowadzi warsztaty dla wizytatorów do spraw ewaluacji z ewaluacji zewnętrznej w ramach Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny, Jakości Pracy Szkoły. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu ewaluacji wewnętrznej. W ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi ewaluacje projektów edukacyjnych oraz szkolenia dotyczące istoty uczenia się. Prywatnie- miłośniczka Beskidu Niskiego.

Latocha Kinga - koordynatorka szkoleń dla dyrektorów, które realizowane były w ramach projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Ligęza  Agata - nauczycielka dyplomowana historii i wiedzy o społeczeństwie, od 2005 r. współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, jest trenerką i współautorką materiałów szkoleniowych w ramach programów Szkoła Ucząca Się, Warsztaty dla rad pedagogicznych i Nauczycielska Akademia Internetowa. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w zakresie ewaluacji wewnętrznej. Promuje ocenianie kształtujące. Współpracowała ze Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie Szkoły Jagiellońskie. W latach 2009- 2012 trenerka w zespole projektu NPSEO.

Mazurkiewicz Grzegorz - doktor habilitowany  nauk humanistycznych, socjolog, pracownik Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej nauczyciel, zaangażowany w działania sektora pozarządowego, współautor programu „Szkoła Ucząca Się” wspierającego szkoły w zapewnianiu jakości ich pracy. Pracował jako ekspert programu Phare w Rumunii, prowadził badania dla Komisji Europejskiej i Local Government Initiative, wykładał w Bowling Green State University w USA. Prowadził projekty edukacji interkulturowej, edukacji dorosłych, polityki oświatowej czy doskonalenia nauczycieli i dyrektorów. Bada zagadnienia związane z przywództwem edukacyjnym, pracą nauczycieli, stereotypami płci w kształceniu, kadrą kształcącą dorosłych czy zarządzaniem systemami edukacyjnymi. Koordynator II i III etapu projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

Mizerek Henryk - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kieruje Katedrą Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych. Zajmuje się problematyką kształcenia i doskonalenia  zawodowego nauczycieli oraz teorią i praktyką badań ewaluacyjnych w edukacji. Jego dorobek naukowy obejmuje  kilkadziesiąt  publikacji z zakresu stosowanych badań społecznych (w tym szczególnie ewaluacji), problemów jakości kształcenia uniwersyteckiego oraz kształcenia i  przygotowania zawodowego nauczycieli.

Osińska Małgorzata - historyk, nauczycielka , 34 lata pracy w zawodzie we wszystkich typach szkół w Warszawie, w tym doświadczenie pracy w charakterze wicedyrektora i dyrektora, wykwalifikowana trenerka edukacji ( Szkoła Trenerów „Rozwój kompetencji trenerskich” – starszy trener: certyfikat – Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoła Trenerów STOP i inne). Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 1995 r. w wielu programach i szkoleniach: Szkoła Ucząca się, Całościowy Rozwój Szkoły, Ocenianie Kształtujące, metodyka pracy, tworzenie koncepcji, motywowanie uczniów, zarządzanie szkołą, procesy uczenia się, współpraca z rodzicami, praca zespołów nauczycielskich i inne. Od 2010 r. trenerka w zespole NPSEO zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadziła szkolenia dla wizytatorów ds. ewaluacji, dyrektorów szkół, nauczycieli (Nauczyciel Badacz), jednostek JST na temat ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Pawlicki Aleksander - absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz – w zakresie rzemiosła trenerskiego – Szkoły Trenerów Akademii SET. Prowadził badania w Forschugstelle Osteuropa Uniwersytetu w Bremie, uczestniczył w pracach Zakładu Studiów Interdyscyplinarnych nad Edukacją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (z którym nadal współpracuje). Szkołę odwiedzał w rozmaitych rolach: ucznia, nauczyciela, dyrektora i rodzica, a także opiekuna wizytatorów ds. ewaluacji. Uczy od roku 1997 po dziś dzień historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor podręczników do historii i WOS oraz licznych scenariuszy lekcji, brał udział w tworzeniu podstawy programowej, modyfikowaniu egzaminów zewnętrznych CKE oraz w reformie nadzoru pedagogicznego. Uczestniczył w badaniach programu PISA. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Nauczyciela Warszawy od lat promuje debatowanie w stylu oksfordzkim animując Warszawską Ligę Debatancką. Zdarzyło mu się także: prowadzić badania archiwalne i pisać książki o cenzurze w PRL, wydawać gazetę, być dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, prowadzić program TV, współtworzyć muzeum, grać w piłkę w klubie z klasy B, być operatorem młota pneumatycznego w Elektrociepłowni Siekierki, zaprojektować maszynę dla Centrum Nauki Kopernik, uczyć studentów, uczestniczyć w projekcie przesuwania Pałacu Kultury, a także reżyserować i grać w przedstawieniach szkolnych teatrów.

Pietrzak Jarosław - starszy specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel z 30 letnim i trener z 15 letnim stażem. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest mentorem w kursach internetowych. W latach 2009 - 2015 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji. W latach 2012 - 2015 prowadził szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W latach 2014 - 2015 trener w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Piotrowska Laura - absolwentka wydziału historii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych w zakresie edukacji niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzania w oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczycielka dyplomowana historii i wos. Pomysłodawczyni utworzenia w Poznaniu pierwszego przedszkola waldorfskiego. Członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska oraz Stowarzyszenia Ekspedycja w głąb kultury. Ukończyła szkolenia trenerskie I i II stopnia prowadzone przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych i Wszechnicę Jagiellońską oraz roczną szkołę coachingu w ramach projektu „Narzędzia Coachingowe dla Kadr Oświaty”. Od 2000 r. trenerka programu „Szkoła Ucząca Się” realizowanego przez Fundację. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych na temat oceniania kształtującego, metody projektu, współpracy w zespołach nauczycielskich, koncepcji pracy szkoły, autoewaluacji i procedur wprowadzania zmiany. Od 2009 r. w programie Nadzór Pedagogiczny -System Ewaluacji Oświaty realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński przygotowuje pracowników kuratoriów oświaty do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek. Współpracowała z ORE w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępny kompleksowym wspomaganiu szkół” prowadząc szkolenia dla kandydatów na szkolnych organizatorów rozwoju oświaty i jako ekspert w realizacji ofert szkoleniowych. Od 2012 r. kierownik Podyplomowych Studiów Liderów Oświaty prowadzonych przez CEO we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie. W pedagogice interesują ją czynniki zapewniające uczniom optymalne możliwości uczenia się na wielu różnych poziomach (zorganizowane środowiska ucznia się).

Rabiej  Laura - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła studia magisterskie na kierunku: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie w oświacie. Absolwentka Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studentka ostatniego roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w różnych projektach edukacyjnych, wymianach, zagranicznych wizytach studyjnych oraz konferencjach poświęconych edukacji. Prowadziła badania m.in. w ramach projektów „Przywództwo w edukacji”, „Crossing Borders: young Europeans' constructions of Citizenship and Identites”, badanie ewaluacyjne w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły", projekt badawczy IBE pt. „Szkoła- rodzice- społeczność lokalna”. Odbyła półroczne stypendium w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Rethymno oraz uczestniczyła w programie Livelong Learning Erasmus Intensive Programme na Uniwersytecie w Murci, który koncentrował się na dyskusji nad demokracją w edukacji. Ukończyła szkolenia Wszechnicy UJ z umiejętności trenerskich oraz szkolenie STOPu z facylitacji. W latach 2010-2015 pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w projekcie ministerialnym „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Członkini zespołu metodologicznego Systemu Ewaluacji Oświaty. Publikacje: „Szkoła jako organizacja ucząca się” w publikacji pt. “Zarządzanie organizacjami publicznymi”, pod redakcją Aleksandra Noworóla, Making students involved in the learning process, [W:] EDULEARN13 Proceedings, Barcelona. Współautorstwo: Odpowiedzialni nauczyciele oraz W poszukiwaniu dobrego nauczania i uczenia się.

Siejewicz Marzena - nauczycielka języka polskiego. 8 lat doradca metodyczny języka polskiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie, konsultantka i koordynatorka zespołu sprawdzającego egzamin gimnazjalny, 15 lat dyrektorka - najpierw dużego gimnazjum, później zespołu szkół ponadgimnazjalnych, edukatorka (absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener (tytuł potwierdzony doskonaleniem umiejętności trenerskich), studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD (studia podyplomowe w zakresie pomiaru dydaktycznego i egzaminowania oraz wiosenne szkoły EWD), pedagog (studia podyplomowe z pedagogiki), ekspert w zakresie systemowego zarzadzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej w oświacie, konsultant ds. normy ISO), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 2012. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Od 2009 do 2015 r. zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły".

Simka Paweł - dministrator platformy internetowej npseo, członek zespołu projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”

Śliwa Maciej - historyk, od ponad 20 lat nauczyciel w liceum i gimnazjum (historia, wos, podstawy przedsiębiorczości), pracownik Instytutu Spraw Publicznych UJ. W latach 1998-2002 zastępca prezydenta miasta Zabrze, w tym zarządzający sprawami oświatowymi. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych, m.in.: trener praw człowieka Amnesty International (opiekun Szkolnej Grupy nr 1 AI przy ZSO nr 12 w Zabrzu), trener Stowarzyszenia „Ekspedycja w głąb kultury”, sędzia Polskiej Federacji Scrabble, członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od 2010 do 2015 r. trener w „Programie wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

Sobczyk Karolina - koordynatorka szkoleń dla rad pedagogicznych, które realizowane były w ramach projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Smołowik Aleksander - starszy programista, projektant oprogramowania. Kieruje zespołem programistów, zajmuje się projektowaniem oraz implementacją aplikacji wspomagających pracę jednostek MEN, ORE, UJ, członek zespołu projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Stępniak Paweł - administrator stron internetowych, od 2013 roku członek zespołu projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”, zajmował się po stronie lidera m.in.: szkoleniami doskonalącymi dla wizytatorów, rekrutacją, przetargami, umowami i współpracą z podmiotami zewnętrznymi.

Stoecker Ewa - trenerka antydyskryminacyjna, psycholożka, ekspertka od zagadnień związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i równością kobiet i mężczyzn. Członkini-założycielka stowarzyszeń: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Ekspedycja w głąb Kultury. Zaczynała pracę od zainteresowania wielokulturowością w obszarze edukacji nieformalnej, przez 10 lat realizując międzynarodowe projekty edukacyjne metodą nauczania ekspedycyjnego. Realizatorka działań edukacyjnych i badań ewaluacyjnych a także autorka materiałów edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i uczeniem się dla podmiotów publicznych i NGO m.in. Fundacji Autonomia, Fundacji dla Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi szkolenia antydyskryminacyjne dla młodzieży i dorosłych. Od 2010 r. w ramach pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się edukacją formalną współtworząc System Ewaluacji Oświaty, gdzie poza przygotowywaniem osób do prowadzenia badań ewaluacyjnych w szkole, szczególną uwagę przykłada do zagadnień związanych ze sprawiedliwością społeczną i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Ekspertka UJ w projekcie Przywództwa Edukacyjnego. Od ponad 15 lat zaangażowana w działania w sektorze pozarządowym: w latach 2003 – 2013 członkini zarządu stowarzyszenia Ekspedycja w głąb Kultury, obecnie drugą kadencję w zarządzie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Stojak Janina - z wykształcenia politolożka. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z historii i zarządzania oświatą. Uczyła wiedzy o społeczeństwie i historii na różnych poziomach edukacyjnych: w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. W trakcie pracy nauczycielskiej związała się z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizując wiele projektów z młodzieżą, ale również jako trenerka prowadząca szkolenia dla nauczycieli. Od 2005 r. zatrudniona w CEO w charakterze kierowniczki merytorycznej kursów internetowych dla nauczycieli oraz trenerki szkolącej zespoły nauczycielskie. Jako trenerka i członkini zespołu, w latach 2009-2015 pracowała w projekcie systemowym „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy” szkoły realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, a w latach 2014-2015 w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” realizowany przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Orędowniczka oceniania bez stopni, czyli oceniania kształtującego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi uczenia się i nauczania.

Swat-Pawlicka Magdalena - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także w Szkole Nauk Społecznych PAN. Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i w liceum, praktyczka oceniania kształtującego. Trenerka w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje także jako ekspertka i konsultantka merytoryczna w programach związanych z doskonaleniem nauczania i uczenia się oraz jako coach. W Instytucie Badań Edukacyjnych uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem Bazy Narzędzi Dydaktycznych. W ciągu ostatnich 2 lat zaangażowana w projekt związany z nadzorem pedagogicznym jako trenerka grup szkoleniowych wizytatorów ds. ewaluacji zewnętrznej. W ramach hobby współzałożycielka i organizatorka Warszawskiej Ligi Debatanckiej. Wędruje po świecie, od Oslo po Nowy Jork, zbierając edukacyjne nowiny. Mistrzyni gier planszowych. Autorka paelli i brownies. W trudnych sytuacjach zawsze wspierają ją Siergiej Rachmaninow i Martha Argerich.

Tałan Piotr - fizyk, nauczyciel dyplomowany, egzaminator i dyrektor szkoły, trener edukacji miedzykulturowej. Ekspert i trener w projektach MEN z zakresu podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, wspomagania szkół i przywództwa edukacyjnego. Członek grup i stowarzyszeń edukacyjnych takich jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Ekspedycja w Głąb Kultury, Supelberfrzy RP, Dobra Edukacja, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności. Członek zespołu projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy” oraz Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Autor publikacji w dziedzinie edukacji, autor i realizator szkoleń dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników organu nadzoru.

Tędziagolska Magdalena - socjolog, badaczka społeczna i trenerka. Absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii UW i Szkoły Trenerów STOP. W firmie Era Ewaluacji kieruje działem badawczym. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów badawczych dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych. Od 2009 r. jest członkiem zespołu realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jakości pracy szkół; prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu prowadzenia badań i ewaluacji w szkołach.

Trojecki Michał - specialista ds. szkoleń podstawowych w projekcie „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły”.

Walczak Bartłomiej - doktor, socjolog, antropolog kultury. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim i Södertörn University. Autor licznych ekspertyz i badań m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, OECD, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FRSE, Multikulturni Center (Czechy), Fundacji im. St. Batorego, CSM, Public Education Evaluation Commission (Arabia Saudyjska), lokalnych instytucji samorządowych i edukacyjnych. Od 2009 r. członek zespołu eksperckiego i trenerskiego w projekcie modernizacji nadzoru pedagogicznego (Uniwersytet Jagielloń ski w Krakowie). Autor i współautor czterech książek oraz ponad sześć dziesięciu innych publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych.

Wlazło Stefan - magister filologii polskiej, doktor nauk humanistycznych (temat pracy: „Decyzje kierownicze dyrektorów szkół”). Polski ekspert w programie TERM. Autor 156 publikacji, w tym 19 książek. Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu ewaluacji w pracy szkoły oraz organizacji pracy szkoły i roli nadzoru pedagogicznego: ECTED (European Consortium for Training, Enterprise & Development – Sheffield – U.K.); ASET (Accreditation Syndycate for Education and Training); TERM-IAE (PTH-contract Eindhover Netherlands, I.P.S. Bristol U.K.) i inne, w tym polskie. Uczestnik międzynarodowych programów: PHARE-TERM, ARION (Program Unii Europejskiej), BRISTOL, i amerykańskich: DEMNET (tworzenie lokalnej demokracji) oraz AED (Academy for Educational Development) i również polskiego program POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego). Szkolił wizytatorów, a także dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie jakości edukacji. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

-

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama