Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Wizyta studyjna
I wizyta studyjna Podsumowanie i relacje
3 pażdziernika 2010

 

I wizyta w Irlandii

W dniach od 26 września do 3 października 2010 odbyła się trzecia wizyta studyjna wizytatorów do spraw ewaluacji. Tygodniowy pobyt na „zielonej wyspie” był dla wizytatorów niepowtarzalną i bardzo wartościową przygodą edukacyjną. Celem wizyty było poznanie zasad funkcjonowania irlandzkiego systemu edukacji, nadzoru pedagogicznego oraz porównanie stosowanych praktyk ewaluacji. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami władz oświatowych, szkół oraz uczelni wyższych. Wizytatorzy mieli także okazję przyjrzeć się z bliska pracy swoich irlandzkich kolegów podczas ewaluacji. Warto podkreślić, że było to pierwsze tego typu doświadczenie, zarówno dla polskich jak i irlandzkich wizytatorów.

Czego się dowiedzieliśmy?

 • Ewaluacja całościowa w Irlandii obejmuje 5 obszarów działalnościszkoły: jakość zarządzania szkołą,jakość planowania,jakość realizacji programu nauczania, jakość nauczaniai uczenia się oraz jakość wsparcia udzielanego uczniom. Irlandzka ewaluacja koncentruje się głównie na ocenie jakości procesu kształcenia nie przywiązując większej uwagi do współpracy szkoły z otoczeniem. Polska ewaluacja ma większy zakres. Bada nie tylko efekty działalności edukacyjnej, ale również procesy jej towarzyszące, funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym oraz elementy zarządzania szkołą.
 • Celem irlandzkiej ewaluacji jest dostarczenie szkole informacji na temat jej dobrych i słabych stron. Szkoła otrzymuje wnioski i rekomendacje z ewaluacji, ale nie otrzymuje żadnej oceny ani litery.  Celem naszej ewaluacji jest również dostarczenie szkole informacji, na temat tego w których obszarach działa lepiej, a w których słabiej. W tym celu wizytatorzy przypisują placówkom poziom spełnienia danego wymagania, ale nie formułują rekomendacji.
 • Irlandzcy inspektorzy specjalizują się w danym typie szkoły. Jedni są specjalistami od szkół podstawowych, inni od szkół średnich.Wynika to z faktu, iż sposób kształcenia w szkołach podstawowych jest inny od sposobu kształcenia w szkołach średnich.  Polscy wizytatorzy ds. ewaluacji nie mają specjalizacji i badają różnego typu placówki.
 • Liczba członków zespołu inspektorów prowadzących ewaluację, uzależniona jestod zakresu tematycznegoewaluacji  ( w przypadku ewaluacji tematycznej) albo odwielkości szkoły. Nasza ewaluacja zakłada, że będzie ją przeprowadzało dwóch wizytatorów, jednak w przypadku ewaluacji zespołu szkół istnieje możliwość powiększenia zespołu ewaluatorów.
 • Irlandzkie szkoły podstawowe są informowane o planowanej ewaluacji całościowejna 5 tygodni przed jej odbyciem, szkoły ponadpodstawowe na 3 tygodnie przed. Zdwutygodniowymwyprzedzeniem informuje się szkołyo inspekcji tematycznej. W Polsce placówki są informowane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji całościowej.
 • Irlandzkie narzędzia wykorzystywanepodczasewaluacji zewnętrznej nie są udostępniane szkołom. W Polsce narzędzia są dostępne i dyrektorzy szkół mogą je wykorzystywać do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.
 • Irlandzkie kwestionariusze ankiet używane podczas badania są mniej obszerne i wypełniane przy użyciu papierowych formularzy. Toinspektorzy dokonują koniecznych obliczeń. Nasze kwestionariusze mają większą liczbę pytań, ale badani wypełniają je na komputerach z podłączeniem do Internetu (poza kwestionariuszami dla rodziców, które są papierowe), a uzyskane w ten sposób odpowiedzi są automatycznie zapisywane na serwerze Platformy internetowej SEO. Takie rozwiązanie usprawnia i ułatwia proces analizy zebranego materiału badawczego oraz daje możliwość porównywania danych zebranych w całym kraju.
 • W Irlandii, każdy obserwowany przez wizytatora nauczyciel, zaraz po obserwowanej lekcji, otrzymuje informację zwrotną na temat jakości swojej pracy (uwagi, rekomendacje). Dyrektor otrzymuje ”na gorąco” ustny raport. Polscy wizytatorzy nie udzielają informacji zwrotnej nauczycielom ani dyrektorowi. Przedstawiają natomiast radzie pedagogicznej, po 7 dniach od zakończenia ewaluacji, wstępny raport i dyskutują z uczestnikami spotkania nad jego treścią. 
 • Powstały po irlandzkiej ewaluacji raport przedstawia wyniki badań bez odwoływania się dodanych ilościowych czy źródeł. Wskazuje mocne i słabestrony pracy szkoły. Formułowane sąw nim równieżzalecenia i rekomendacje. Polski raport nie zawiera rekomendacji tylko wnioski z ewaluacji. W odróżnieniu od raportu irlandzkiego odwołuje się do danych ilościowych oraz ich źródeł. 
 • Zaskakujący jest termin przesłania irlandzkiego raportu. Trafia on do szkoły dopiero po kilku miesiącach od badania, uniemożliwiając szybkie wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań w obszarach źle funkcjonujących. Polskie szkoły otrzymują końcowy raport po tygodniu od spotkania z radą pedagogiczną (2 tygodnie od zakończenia ewaluacji).
 • Kolejnym typem ewaluacji jest ewaluacja przedmiotowa. Inspekcji poddaje sięwszystkie elementy mające wpływ na jakość nauczania danego przedmiotu: przygotowanie nauczycieli, dobór podręczników, baza dydaktyczna, możliwość wyboru przedmiotu przez uczniów. Dokonuje się obserwacji procesunauczania i uczenia się (4-6 lekcji w ciągu jednego dnia). Analizuje się formy oceniania, zasady udzielania informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom orazdokumenty świadczące o planowaniu pracy przez nauczyciela. W Polsce nie przeprowadza się ewaluacji przedmiotowych, ale dokonuje się ewaluacji problemowej, w zakresie wybranych problemów z obszarów (efekty, procesy, środowisko, zarządzanie).
 • W Irlandii oprócz ewaluacji całościowych i przedmiotowych prowadzone są inspekcje incydentalne – niezapowiedzianewizytacje. Obejmują tylko wybrane aspekty pracy szkoły (nauczenie, uczenie się, osiągnięcia, wsparcie uczniów z trudnościami). Pokazują one autentyczną pracę szkoły i dająprawdziwy obraz jakości kształcenia. W Polsce nie prowadzimy tego typu działań.
 • Irlandzcy inspektorzy dokonują także ewaluacji tematycznych mających na celu sprawdzenie jakości prowadzonych działań edukacyjnych w obszarze danego zagadnienia, np. jakość edukacji zdrowotnej. W Polsce nie prowadzimy tego typu działań, ale zakres zbieranych podczas ewaluacji całościowych danych pozwala, na zaobserwowanie ogólnopolskich zjawisk i tendencji w różnych aspektach życia szkoły.

Z czego możemy skorzystać?

Spośród różnorodnych rozwiązań zaobserwowanych w Irlandii, na szczególną uwagę i refleksję nad zastosowaniem ich w polskim systemie edukacji i nadzoru zasługują:

Z zakresu kształcenia

 • System kształcenia nauczycieli. W Irlandii funkcjonują dwa modele kształcenia nauczycieli. Pierwszy z nich zakłada czteroletnie równoległe studiowanie przedmiotów pedagogicznych i ogólnych. Drugi model –czteroletnie studia w ramach danegoprzedmiotu a potem zdobywanie kompetencji pedagogicznych na studiach magisterskich.College, które kształcą nauczycieli mają bardzo wysokie wymagania rekrutacyjne (na studia dostają się najlepsi uczniowie szkół średnich). Podczas nauki prowadzona jeststała obserwacja i wnikliwa ocena praktyk studenckich. Ważnym aspektem jest również kształtowanie umiejętności autoewaluacji. Warte podkreślenia jest również to, iż w Collegiach uczą nauczyciele praktycy, a nie teoretycy.
 • W Irlandii przywiązuje się większą wagę do podstawowej wiedzy. W szkołach dzieci nie uczą się na pamięć niepotrzebnych informacji.

 

Z zakresu ewaluacji

 • W Irlandii raport z ewaluacji dostarcza szkole informacji o tym jak funkcjonuje w danych obszarach, formułuje mocne i słabe strony, przedstawia wnioski i rekomendacje, ale nie OCENIA. Zawiera też mniejszą liczbę stron.
 • Zaletą irlandzkich narzędzi dla uczniów i rodziców jest fakt, iż są one krótkie i proste
 • Ważną kwestią podczas ewaluacji jest możliwość udzielenia nauczycielowi ustnej informacji zwrotnej na temat jakości obserwowanej przez wizytatora lekcji

 

Dzień pierwszy

Dnia 26 września rozpoczęła się trzecia wizyta studyjna wizytatorów ds. ewaluacji w Irlandii. Znajdujemy się w Dublinie, gdzie przez najbliższy tydzień będziemy poznawać irlandzki system edukacji i nadzoru pedagogicznego. Podczas pierwszego spotkania organizacyjnego wyraziliśmy swoje oczekiwania co do wizyty.

System edukacji w Irlandii- sesja na Uniwersytecie:

 

 1. Kto może zakładać i prowadzić szkoły w Irlandii, w jaki sposób są finansowane?
 2. Jakie etapy kształcenia obejmuje irlandzki system oświaty?
 3. Jakie dokumenty/przepisy prawa oświatowego regulują zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego?
 4. W jakich formach sprawowany jest nadzór pedagogiczny w Irlandii? Które z nich obejmują szkoły niepubliczne?

 

Departament Edukacji:

 

 1. Jak kształtował się system nadzoru pedagogicznego w Irlandii na przestrzeni lat?
 2. W jaki sposób jest  zorganizowana ewaluacja zewnętrzna szkół?
 3. Jakie obszary podlegają ewaluacji? 
 4. Jak często szkoła/placówka jest ewaluowana?
 5. Jakimi narzędziami  posługują się wizytatorzy ds. ewaluacji i jak ustalają poziom spełnienia wymagań?
 6. Co należy do zadań i obowiązków wizytatorów oraz jaka jest ich rola?
 7. Jak wygląda raport?
 8. W jaki sposób przekazywana jest informacja zwrotna szkole/ placówce po przeprowadzonej ewaluacji? 
 9. Czy wyniki ewaluacji są upubliczniane?  Jeśli tak, to w jakiej formie?
 10. Jak wykorzystywane są przez szkoły wnioski z ewaluacji? Czy szkoły muszą je uwzględniać w swojej pracy?
 11. Czy system nadzoru jest dostosowany do każdego rodzaju szkoły lub placówki, czy może jest ujednolicony?
 12. Czy istnieje system ewaluacji pracy wizytatorów?

 

Wizyty w szkołach:

 

 1. W jaki sposób organizowane jest kształcenie uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się (z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)?
 2. Jak organizowana jest praca z uczniem zdolnym, w jaki sposób rozpoznawane są zdolności uczniów?
 3. Jakie organy działają w szkole, jakie posiadają kompetencje?
 4. Kto organizuje oraz finansuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, w jaki sposób tworzona jest oferta takich zajęć?
 5. Według jakich kryteriów, zasad uczniowie są oceniani, klasyfikowani? W jakich zakresach system jest spójny lub różny dla wszystkich etapów kształcenia?
 6. W jaki sposób nauczyciele współpracują ze sobą, jakie tworzą zespoły, czy są wyznaczone obligatoryjne obszary tej współpracy?
 7. Jak zorganizowany jest system awansu nauczycieli, oceny ich pracy, w tym również pracy dyrektora szkoły?
 8. W jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo uczniom?

 

Dodatkowo jesteśmy ciekawi jak Irlandczycy oceniliby wdrażaną obecnie w polskim systemie oświaty nową koncepcję nadzoru pedagogicznego. 

Dzień drugi

Drugi dzień wizyty studyjnej w Irlandii rozpoczęliśmy tradycyjnym irlandzkim śniadaniem (bacon, sausage, egg, white pudding, tomato and baked beans). Posileni i pełni entuzjazmu oczekiwaliśmy w hotelowym hallu naszego irlandzkiego opiekuna i „przewodnika”. Z pomocą Gerry’ego  Mac Ruairc’ a pracownika naukowego University College Dublin dotarliśmy na uczelnię, gdzie odbyliśmy sesję na temat systemu edukacji w Irlandii. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, iż w Irlandii funkcjonuje 3116 szkół podstawowych (primary schools), do których uczęszcza 500 tysięcy uczniów. Szkolne prawo umożliwia rozpoczęcie nauki w wieku czterech, pięciu lub sześciu lat. Większość dzieci w Irlandii rozpoczyna naukę początkową w piątym roku życia.Zaskoczyło nas to, że w Irlandii funkcjonuje tak wiele bardzo małych szkół podstawowych (12 szkół, w których zatrudniony jest tylko 1 nauczyciel, 400 szkół zatrudniających 2 nauczycieli, 300 szkół podstawowych z 3 nauczycielami, 1185 szkół w których pracuje od 4 do 7 nauczycieli). Tylko 260 szkół podstawowych zatrudnia powyżej 20 nauczycieli.
Kolejny etap edukacyjny to szkoły średnie (secondary schools). W Irlandii funkcjonują 742 takie szkoły, spośród których do 14 uczęszcza mniej niż 50 uczniów. Największa (tylko jedna) szkoła średnia w Irlandii skupia 1400 uczniów i jest pod tym względem szkołą wyjątkową.

Obowiązek szkolny w Irlandii obejmuje młodzież do 16 roku życia.
Większość szkół (95%) jest finansowanych z budżetu państwa, ale tylko 2 spośród nich to szkoły państwowe. Pozostałe prowadzone są przez kościół katolicki, fundacje wyznaniowe, osoby prywatne.
Państwo wspiera szkoły w celu poprawy jakości edukacji poprzez wprowadzanie nowych programów nauczania, pomoc w planowaniu rozwoju szkoły oraz wdrażanie programów wsparcia dla dyrektorów szkół i kadry zarządzającej szkołą.
System edukacji w Irlandii kierowany jest centralnie przez Departament Edukacji, który podejmuje decyzje dotyczące tworzenia szkół, opracowuje programy nauczania, reguluje sprawy kadrowe, w tym płace nauczycieli.
Uwagę naszą zwrócił fakt, iż Irlandia jest jedynym krajem Unii Europejskiej utrzymującym wyznaniowy charakter systemu szkolnego. Mimo że Departament Edukacji sprawuje pieczę nad systemem edukacji, znaczący wpływ na kształt i zakres programu nauczania ma kościół.
Zaskoczyło nas również to, że tak duży wpływ na karierę edukacyjną młodych ludzi mają tradycje (kulturowe, rodzinne) oraz status materialny. Ewa Bielecka, Barbara Krawczyk  

Dzień trzeci

Kolejny dzień pełen wrażeń- wizyta w Departamencie Edukacji. Było to spotkanie, na które wszyscy oczekiwali z zainteresowaniem, ponieważ chcieli się dowiedzieć jak przeprowadza się ewaluację szkół w Irlandii. Spotkanie prowadziła Deinde Mathews- asystent głównego inspektora Krajowego inspektoratu w Departamencie Edukacji. Zapoznano nas ze strukturą systemu oświaty oraz modelami inspekcji szkolnych. Edukacja w Irlandii może zaczynać się od 4 roku, a jest obowiązkowa od 6 do 16 roku życia. Zdziwił nas fakt, że w Irlandii nie ma przedszkoli, a funkcje opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym realizują szkoły podstawowe- primary schools. Edukacja tak małych dzieci prowadzona jest w oparciu o specjalne metody pracy i zabawę. Ponadto szczególnie zainteresował nas fakt, że między I a II etapem kształcenia w szkole ponadpodstawowej uczniowie mogą skorzystać z „roku przejściowego”. Rok przejściowy to czas kiedy uczniowie przygotowują się do innego sposobu nauki obowiązującego w II etapie szkoły ponadpodstawowej. Przy czym nie są to zajęcia typu wyrównawczego lecz rozwijające. Celem tych zajęć jest lepsze przygotowanie do egzaminów. System edukacji w Irlandii jest odmienny od polskiego systemu i daje dużą autonomię szkołom, uczniom i rodzicom.
Dalsza część spotkania poświecona była procedurom, modelom i tematyce prowadzonych w szkołach ewaluacji. Interesujące było to, że podobnie jak w Polsce prowadzone są ewaluacje całościowe i problemowe. Do modeli ewaluacji zalicza się również ewaluacje przedmiotowe (nauczanych w szkole przedmiotów) oraz niezapowiedziane ewaluacje incydentalne.

Ewaluacja całościowa obejmuje następujące obszary:

 • zarządzanie szkołą
 • planowanie pracy szkoły
 • realizowane programy
 • proces nauczania i uczenia się
 • wsparcie dla uczniów

W szkołach średnich w inspekcji uczestniczą inspektorzy- specjaliści poszczególnych przedmiotów nauczania. Procedura ewaluacji całościowej obejmuje obserwacje procesu uczenia się i nauczania, interakcje z uczniami i wgląd w ich prace pisemne, przegląd danych o szkole oraz analizę procesów planowania wraz z autoewaluacją szkoły, spotkania z różnymi podmiotami oraz ankietowanie uczniów i rodziców.Procedury prowadzenia ewaluacji są określone prawem, a sposób postępowania jest niezależny od typu i wielkości szkoły oraz jest ustalony przez inspektora. Inspekcje kończą się raportem, który zawiera informację o szkole, rekomendacje oraz jest publikowany na stronie internetowej.      Joanna Buczkowska, Beata Wasilewska, Wojciech Gliwiński

Dzień czwarty

Kolejny dzień wizyty studyjnej dla wizytatorów w Dublinie rozpoczął się o godzinie 8:00.  Zgodnie z planem, zadaniem dla uczestników była wizyta w pięciu szkołach, w których obserwowali (pracę), czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru Departamentu Edukacji. Wizytatorzy zostali podzieleni na pięć dwuosobowych zespołów, które udały się do wskazanych szkół. Cztery z nich znajdowały się na terenie Dublina, jedna była oddalona od miasta o 25 km. Były to: szkoła specjalna, szkoła dla dziewcząt, dla chłopców i dwie koedukacyjne. Pobyt w szkołach trwał w godzinach od 9:00 do 14:30.
Wizytatorzy obserwowali zajęcia z matematyki, języka irlandzkiego, języka angielskiego, muzyki, dramy oraz zajęcia wyrównawcze. Obserwowali również, prowadzone przez inspektorów wywiady z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół. Po powrocie z obserwacji odbyło się spotkanie wizytatorów, podczas którego dzielili się oni swoimi spostrzeżeniami.
Wszyscy zwrócili uwagę na bardzo życzliwe i serdeczne przyjęcie przez inspektorów, dyrektorów szkół i nauczycieli. Stwierdzili również, że podejmowane przez inspektorów działania łączą trzy funkcję: kontroli, ewaluacji i wspomagania. Podkreślili, że podczas wykonywania swoich czynności inspektorzy korzystali z jednolitych narzędzi, np. arkusza obserwacji zajęć, wywiadu. Analizowali przygotowaną przez nauczycieli dokumentację. W trakcie zajęć sprawdzali umiejętności dzieci, m.in. poprzez rozmowy z uczniami, włączenie się do prowadzenia zajęć- przejmowali rolę nauczyciela, zwracali uwagę na organizację i metody realizowanego procesu nauczania. Po zakończonych zajęciach, inspektorzy przekazywali nauczycielom swoje uwagi i rekomendacje. Wizytatorzy zwrócili także uwagę na przestrzeganie dyscypliny oraz pozytywne relacje pomiędzy uczniami, a nauczycielami. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w szkole specjalnej połączonej z ośrodkiem rehabilitacji. Jak wynika z relacji wizytatorów, cechą charakterystyczną tej placówki są mało liczne klasy (od 6 do 10  uczniów). Zajęcia prowadzone są przez jednego nauczyciela wiodącego i czterech wspierających. W szkole oprócz systemu wspomagania ogólnego realizowane jest wspomaganie specjalistyczne- rehabilitacyjne. Placówka dysponuje bardzo dobrym sprzętem rehabilitacyjnym i wykorzystuje pomoce interaktywne. Każdy uczeń dysponuje laptopem.
Zdaniem wszystkich wizytatorów pobyt w szkole stanowił nowe doświadczenie. Pozwolił na porównanie czynności, wykonywanych w ramach nadzoru przez irlandzkich inspektorów, z pracą polskich wizytatorów. Dostarczył ciekawych informacji o organizacji procesu edukacji w irlandzkich szkołach. Wizytatorzy mieli także możliwość zaprezentowania funkcjonowania polskiego systemu ewaluacji oświatowej, która wzbudziła zainteresowanie. Beata Streb, Wanda Ostafin

 

Dzień piąty

W dniu dzisiejszym analizowaliśmy raporty z ewaluacji szkół średnich. W raporcie z ewaluacji Marian College opisano pięć obszarów:

1. Jakość zarządzania szkołą

1.1 Charakterystyka atmosfery w szkole

1.2 Zarządzanie szkołą- finansowanie

1.3 Zarządzanie w obrębie szkoły

1.4 Zarządzanie zasobami

2. Jakość planowania w szkole

2.1 Plan w szkole

3. Jakość realizacji programu nauczania

3.1 Planowanie i organizacja programu nauczania

3.2 Możliwości wyboru przedmiotów i programów

3.3 Zajęcia uzupełniające i dodatkowe

4. Jakość uczenia i nauczania przedmiotów

4.1 Planowanie i przygotowanie

4.2 Nauczanie i uczenie się

4.3 Ocenianie

5. Jakość wsparcia edukacyjnego uczniów

5.1 Włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami

5.2 Wprowadzenie i wspieranie uczniów w kontekście całej szkoły

6. Podsumowanie badanie i rekomendacje dla szkoły

 W trakcie ewaluacji całościowej dokonano ewaluacji przedmiotowych (język angielski i matematyka). Raporty przedmiotowe stanowią załączniki do raportu z ewaluacji całościowej. Raport obejmuje 19 stron. W ubiegłym roku Departament Edukacji opracował nowe wytyczne dotyczące pisania raportów.
Raport z ewaluacji Patrick’ s BNS sporządzony według nowych zasad (2009r.) zawiera 7 stron. Rozważania oscylują wokół tych samych problemów (5 obszarów). Do raportu dołączono odpowiedź szkoły na wydane rekomendacje. Raporty i przedstawione przez szkoły plany naprawcze publikowane są na stronach Ministerstwa. W raportach brak źródeł i metod pozyskiwania informacji, opisy mają charakter ogólny. Raport zawiera zalecenia, a ewaluator odnosi się do przepisów prawa oświatowego.
W drugiej części spotkania analizie poddane zostały raporty z ewaluacji przedmiotowej. Obydwie wersje „stara” i „nowa” obejmują:

- charakterystykę przedmiotu poddanego ewaluacji (wymiar godzin nauczania, program nauczania)

- planowanie i przygotowanie

- uczenie i nauczanie

- ocenianie

- podsumowanie i rekomendacje  

 Po analizie raportów dyskutowaliśmy nad przebiegiem ewaluacji  w irlandzkich szkołach. Zwróciliśmy uwagę na duże znaczenie obserwacji zajęć i badanie umiejętności uczniów przez ewaluatora. Halina Cyrulska, Bożena Kędzierska  

Dzień szósty

1 października 2010 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu na University College Dublin, którego tematem było kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
W Irlandii funkcjonują dwa modele kształcenia nauczycieli szkół średnich. Są to:

1. Czteroletnie studia magisterskie, podczas których realizowane jest równocześnie przygotowanie przedmiotowe i pedagogiczne.

2. Czteroletnie studia magisterskie przedmiotowe i studia podyplomowe dające przygotowanie pedagogiczne.  

W przypadku nauczycieli szkół podstawowych wymaganym poziomem wykształcenia jest licencjat z przygotowaniem pedagogicznym.

Spośród wszystkich absolwentów studiów nauczycielskich tylko 4% znajduje stałą pracę. Pozostali absolwenci przez 6-7 lat pracują na umowę na czas określony.

Niezbędnymi wymaganiami, by zostać nauczycielem szkoły średniej są: dyplom ukończenia uczelni wyższej, odbycie jednego roku próbnego oraz uznanie kwalifikacji przez krajową radę nauczycielską.W trakcie rocznych studiów pedagogicznych student odbywa praktyki w szkole w wymiarze 8,5 godziny tygodniowo. Praktyki nadzorowane są przez mentorów z uniwersytetu (Instytut Pedagogiki), którzy siedem razy w roku dokonują oceny obserwowanych lekcji. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w takie kompetencje jak: autorefleksja i dostrzeganie potrzeby stałego doskonalenia się oraz podnoszenia kwalifikacji.
W Irlandii udało się utrzymać wysoki status społeczny zawodu nauczyciela.
Studentami uczelni kształcących nauczycieli mogą zostać tylko najlepsi absolwenci szkół średnich i prestiżowych uczelni. Zawód nauczyciela cieszy się tutaj ogromnym autorytetem.
 Mariola Woźniak, Krystyna Kaczorowska

 

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama