Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Aktualność
Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/Wykonawców opracowań zawierających przykłady dobrych praktyk w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
28 czerwca 2012

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/Wykonawców opracowań  zawierających przykłady  dobrych praktyk w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej powstałych na bazie rzeczywistych ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych  w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki

 Działanie jest realizowane w projekcie systemowym Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III” (Priorytet III, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zadaniem Wykonawcy/Wykonawców będzie przygotowanie opracowania zawierającego  opis przypadku dotyczącego pojedynczej ewaluacji wewnętrznej, zawierającego co najmniej:

  1. Autentyczny i zrealizowany w szkole/placówce przykład wypracowanego przez szkołę/placówkę  sposobu projektowania i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, w odniesieniu do zagadnień  uznanych w szkole/placówce za istotne.
  2. Przykłady sposobów wykorzystywania wyników i wniosków z  ewaluacji wewnętrznej służących rozwojowi bądź doskonaleniu pracy szkoły/placówki.


Wykonawca/Wykonawcy zamówienia musi spełniać następujące warunki:

  • mieć doświadczenie zawodowe w realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego, w tym staż pracy w szkole/placówce min. 5 lat
  • mieć ukończone szkolenie z zakresu nadzoru pedagogicznego/ewaluacji wewnętrznej prowadzonych wg zasad obowiązujących od listopada 2009 r.

 

 Kryteria oceny zgłoszonych ofert zawierających  opis przypadku dotyczącego pojedynczej ewaluacji wewnętrznej:

·         zawartość merytoryczna  opracowania: 0-60 pkt,

·         cena brutto* opracowania : 0- 40 pkt.

 

* Przez cenę brutto w przypadku osób fizycznych rozumie się kwotę, która zawierać w sobie będzie ewentualne obciążenia  Zamawiającego (składki ZUS i fundusz pracy) tj. tzw. kwota brutto.

 

Termin i sposób składania ofert  

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:anna.goclowska@ore.edu.pl   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. oraz  za pośrednictwem  poczty  w terminie do 31 lipca 2012 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ewaluacja wewnętrzna.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy zgodny z załącznikiem nr 1.

 

Wybór Wykonawców :

Zamawiający spośród zgłoszonych propozycji dokona wyboru do 10 prac zawierających przykłady działań zrealizowanych  na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w szkole/placówce, odnoszących się do ewaluacji wewnętrznej.  Wybrane oferty, które  uzyskają,  zgodnie z przedstawionymi powyżej kryteriami,  najwyższą liczbę punktów, zostaną opublikowane przez Zamawiającego  jako przykłady dobrej praktyki. 

 

O wynikach wyboru  wyłonieni Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama