Strona główna
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Zespół projektu
Wizyta studyjna
Podsumowanie uczestników I wizyty studyjnej
10 czerwca 2011

Podsumowanie wizyty studyjnej w Halle, 6-12.06,2011

 

Niemcy to kolejny kraj, który odwiedziła polska grupa wizytatorów ds. ewaluacji w celu poznania zasad funkcjonowania systemu edukacji oraz nadzoru pedagogicznego. Wizyta studyjna miała miejsce w Halle (Saksonia - Anhalt).  Podczas wyjazdu wizytatorzy mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Harmonogram spotkań obejmował  również Instytut ds. Jakości oraz Kształcenia Nauczycieli „ LISA”, Uniwersytet w Halle, Uniwersytet w Lipsku, jak również Fundację France. Wizyta była koordynowana przez doktora z Uniwersytetu w Halle- pana Hartmuta Wenzla, z którym po tygodniu zaplanowanych spotkań i prezentacji, wizytatorzy mieli okazję przedyskutować swoje spostrzeżenia i zanalizować różnice pomiędzy polskim, a niemieckim systemem nadzoru i edukacji:

System edukacji w Niemczech.Nauka w szkole rozpoczyna się w 6 roku życia dziecka (Grundschule – trwa 4 lata). Poziom umiejętności dzieci jest zróżnicowany niektóre z nich potrafią czytać i pisać inne nie. Zatem w Grundschule praca z uczniami jest elastyczna- nauczyciele uwzględniają różnorodność poziomu. Nauczyciele szkoły podstawowej wspierani są przez nauczycieli ze szkół specjalnych (w Niemczech nazywane one są Foerderschule – szkoły wsparcia). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może iść do gimnazjum (klasa 5 – 12) lub różnego rodzaju szkół zawodowych (klasa 5 – 10). Gimnazjum przygotowuje do matury, po której można podjąć studia magisterskie; szkoły zawodowe – do tzw. zawodowej matury, po której można podjąć studia zawodowe np. inżynierskie. Jest możliwość przejścia ze szkół zawodowych do gimnazjum. Interesujące jest, iż do matury przygotowywani są uczniowie w tzw. Oberstufen trwającej trzy lata. Stąd jeśli uczeń przechodzi do gimnazjum po szkole zawodowej musi przejść cały cykl Oberstufe. Równolegle w systemie oświatowym są jeszcze Foerderschule tzw. szkoły wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami – dla uczniów niewidzących, niesłyszących. Obecnie coraz więcej uczniów po szkole podstawowej wybiera gimnazjum. Szkoły prywatne stanowią około 20% wszystkich szkół. Podobnie funkcjonuje system oświatowy w Saksonii

Zewnętrzna ewaluacja. Ewaluacja w Saksonii – Anhalt prowadzona jest przez pracowników Landesinstitut Sachsen- Anhalt (LISA). Do zadań Wydziału ds. jakości w szkołach należy m.in.: opracowanie i przeprowadzenie  kilkudniowych wizyt w szkołach i przygotowywania końcowych sprawozdań; opracowanie, wdrożenie i ocena badań w formie pisemnej lub online; przygotowanie, realizacja i ocena kontroli w szkołach; tworzenie raportów na temat określonych aspektów jakości. Motto przytoczone przez referentkę: „jest naszym staraniem zrozumieć jakość pracy szkoły i jakość nauczania (procesy i wyniki), by je dalej rozwijać”. Instytut (LISA) nie tylko przeprowadza zewnętrzną ewaluacje, ale organizuje i przeprowadza centralne badania osiągnięć uczniów oraz prowadzi dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zewnętrzna ewaluacja. Ewaluacja wewnętrzna obejmuje następujące obszary : warunki nauczania i uczenia się; profesjonalizm nauczycieli, organizacja w szkole, klimat i kultura, zarządzanie szkołą. Do metod i narzędzi zewnętrznej ewaluacji można  : badania ankietowe w szkole, wizyta w szkole i wyniki prac pisemnych np. porównawczych, centralnych pisemnych egzaminów. Wizyta w szkole trwa od 2 do 8 dni. Opracowany jest szczegółowy harmonogram działań: kolejno - przedstawienie zespołu ewaluatorów, ogląd (zwiedzanie) szkoły, ogląd lekcji (20 min), wywiady z rodzicami (wybranymi przez szkołę), nauczycielami, uczniami, dyrektorem, analiza dokumentów (programu rozwoju szkoły, planu nauczania, planu doskonalenia nauczycieli, planu wspierania dzieci o specjalnych potrzebach). Nauczyciele w wywiadzie pytani są np. o ich wyobrażenie „dobrej” lekcji. Obserwacji lekcji służy opracowany formularz z kryteriami. Raport przekazywany i prezentowany jest tylko zainteresowanej szkole. Raport zawiera część opisową  uwzględniającą wyniki wywiadów i część graficzną opracowaną na postawie ankiet. Odrębny materiał stanowi „wykres” dotyczący oglądu lekcji. W czasie podsumowania (Rueckmeldekonferenz) nauczyciele pracują nad następującymi zagadnieniami: Z czego jesteśmy zadowoleni?, Co można poprawić?, Jakie problemy są do opracowania?, Jakie mamy wątpliwości? Raport nie posiada zaleceń. Po ewaluacyjnym obowiązkiem szkoły jest wyznaczenie celów (Zielvereinbarung) na najbliższe rok/lata i przekazanie opracowanego materiału wizytatorowi nadzorującemu szkołę.  Wizytator sprawdza, czy cele zostały przez szkołę już wyznaczone i jakie działania szkoła podejmuje. Ważne jest, że tego typu ustalenia zostają dopiero w szkołach wprowadzane i nie mają one jeszcze obligatoryjnego charakteru.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami poszczególnych uczestników wizyty studyjnej:

Marzena Lipka

Małgorzata Skrzypczak

Joanna Kaczorowska

Janina Piątek

Iwona Szymańska

Grażyna Troszyńska

Bogumiła Jarka

Anna Topór

Anna Kaczmarek

Aniela Kamińska

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
trabzon oto kiralamachip satın alchip satın alzynga chipchip satın altrabzon rent a car<
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1

trabzon oto kiralama